Use "bikinis" in a sentence

1. In 2007 the Guinness World Record for the largest swimsuit photo shoot was set at Bondi Beach, with 1,010 women wearing bikinis taking part.

Năm 2007, Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận kỷ lục thế giới ảnh chụp đồ tắm lớn nhất tại bãi biển Bondi, với con số 1.010 phụ nữ trong trang phục bikini tham gia.