Use "a pie" in a sentence

1. Sí, un huérfano a pie.

Vâng, trẻ mồ côi cuốc bộ.

2. Nunca nos alcanzarán a pie.

Chúng sẽ không bao giờ bắt kịp ta bằng chân đâu.

3. Tres jinetes Pictos, y otro, un prisionero a pie.

3 kỵ sĩ Pict và 1 người khác, là tù binh, chạy bộ.

4. Si Buddy va a pie, entonces está cerca.

nằm bên trong phạm vi tìm kiếm thì anh ta gần tới rồi

5. Tras bajar del barco, fueron a pie hasta Tesalónica (Grecia).

Sau khi cập bến, họ đi bộ đến thành Tê-sa-lô-ni-ca ở Hy Lạp.

6. Creemos que está intentando cruzar la frontera a pie.

Mày nghĩ chúng tao định vượt biên bằng cách đi bộ à?

7. Así que ahora los halcones continúan la cacería... a pie.

Nên giờ chim đại bàng tiếp tục săn bằng đôi chân.

8. Solicito permiso para ir al lugar del segundo accidente a pie.

yêu cầu được đi bộ đến xác máy bay số 2.

9. La velocidad promedio, a pie, sin heridas, es de # km/hora

Tốc độ trung bình đi bộ trên đất gập ghềnh này, không tính chấn thương, là # dặm # giờ

10. Desde el aparcamiento hay solo 10 minutos a pie hasta la cima.

Từ bãi đậu xe chỉ mất 10 phút đi bộ đến đỉnh chóp.

11. Estaban a punto de ser llevados a pie enjuto a través del mar Rojo.

Họ sắp được đi băng qua Biển Đỏ mà chân không dính nước.

12. En lugar de eso, huirá de la Bahía de los Esclavos a pie como la reina mendiga que es.

Giờ ngươi sẽ phải đào tẩu khỏi Meeren bằng chân giống như một con hoàng ăn mày.

13. Mi primo y yo escapamos a pie hasta una montaña solitaria donde miles de timorenses habían buscado refugio.

Anh họ và tôi đã vất vả leo lên một sườn núi hiu quạnh, nơi hàng ngàn người Timor đang ẩn náu.

14. En esta retirada, Peiper se vio forzado a abandonar cerca de 100 vehículos, incluyendo 6 unidades Tigre II, para luego hacer su retorno a las divisiones Alemanas con 800 hombres a pie.

Peiper bị buộc phải bỏ lại hàng trăm phương tiện vận chuyển tại ngôi làng này, gồm cả sáu xe tăng Tiger II, và quay lại phòng tuyến của Đức với 800 lính bộ binh.