Use "aan" in a sentence

1. Hoofdklep aan, hoofdschakelaar aan.

Mở van chính, bật công tắc chính lên.

2. We richten schade aan aan hen die aan dit leed verdienen.

Chúng tôi gây thiệt hại cho những kẻ hưởng lợi từ nỗi khổ của động vật.

3. Pas activiteiten aan de groepsgrootte aan.

Làm cho các sinh hoạt phù hợp với kích thước của Hội Thiếu Nhi của các anh chị em.

4. Aan die dame aan m'n linkerzijde.

Và... bán cho quý cô bên trái tôi.

5. Kikkers pasten zich aan de woestijn aan.

Ếch thích nghi với sa mạc.

6. Paulus biedt het evangelie aan aan Israël en vervolgens aan de andere volken.

Phao Lô đem phúc âm đến cho Y Sơ Ra Ên, rồi cho Dân Ngoại.

7. Voer graan aan herbivoren, pesticiden aan monoculturen, chemicaliën aan grond, kip aan vissen, en de gehele agribusiness heeft eenvoudigweg gevraagd:

Cho động vật ăn cỏ ăn các loại hạt, cho thuốc trừ sâu vào các ngành độc canh, hóa chất vào đất, cho cá ăn gà và tất cả các ngành thương mại nông nghiệp chỉ hỏi một cách đơn giản rằng,

8. Wij hebben behoefte aan toewijding aan goddelijke beginselen.

Chúng ta cần phải tận tâm trong việc tuân thủ các nguyên tắc đã được Chúa phán bảo.

9. Rustig aan!

Chậm lại đi!

10. Span aan.

Gồng lên.

11. Pak aan.

Cầm lấy.

12. Benen aan.

Đeo chân giả vào đi!

13. Lichten aan.

Bật đèn lên nào.

14. Rustig aan.

Bình tĩnh.

15. Pas de informatie aan het plaatselijke gebied aan.

Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với khu vực địa phương.

16. Hoofdmotor aan.

Bật nguồn năng lượng chính.

17. Kalm aan.

Bình tĩnh đi, bạn già!

18. Aan wie?

Nói với ai?

19. 17 Ze brachten slachtoffers aan demonen, niet aan God,+

17 Chúng dâng vật tế lễ cho các quỷ chứ chẳng phải Đức Chúa Trời,+

20. Ik geef les zowel aan MIT als aan HIT.

Tôi thật sự là giảng viên ở học viện MIT, cũng như ở học viện Than Củi.

21. We moeten aan onze achtergrond denken. Aan onze gewoontes.

Nhưng trong cuộc chiến này, cậu đã quên mất cội rễ và nguồn gốc của chúng ta.

22. Loyaliteit aan God omvat ook loyaliteit aan zijn organisatie.

Trung thành với Đức Chúa Trời cũng bao hàm trung thành với tổ chức của Ngài.

23. Deelname aan het avondmaal herinnert ons aan de verzoening

Việc dự phần Tiệc Thánh nhắc nhở chúng ta về Sự Chuộc Tội

24. * De activiteiten aan hun eigen omstandigheden aan te passen.

* Thích nghi các sinh hoạt với hoàn cảnh cá nhân của họ.

25. Het is nu aan jou en aan het marinedepartement.

Kể từ bây giờ, nó nằm trong tay ông và những người trong bộ Hải quân này.

26. Denk eens aan de tranen die aan de buitenkant vloeien,

Hãy nghĩ đến những giọt lệ rơi xuống bên ngoài,

27. Je dankt het aan hard werken en aan je talent.

Em nên nợ công việc vất vả và tài năng của em thì hơn.

28. Er is niets glorieus aan achter een ploeg aan ploeteren.

Bà Rawlings, đi sau một cái cày thì không có mấy vinh quang đâu.

29. Moedig iedereen aan een studie aan de deur te beginnen.

Khuyến khích tất cả các anh chị bắt đầu cuộc học hỏi Kinh Thánh ngoài cửa.

30. Ik belde aan omdat je hond aan het blaffen was.

Tôi nhấn chuông vì chó của anh sủa.

31. Aan de politie.

Đầu hàng cảnh sát ấy.

32. Aan de kant!

Dẹp đường!

33. Kleed je aan.

Mặc quần áo vào.

34. Mooi rustig aan.

Chầm chậm thôi.

35. Twee aan twee.

Vừa bắn vừa chạy, 2 người của anh, 2 của tôi.

36. Auto aan/uit

Bật/tắt tự động

37. Pak aan, apenkop.

Nhận lấy này đồ khỉ bẩn thỉu.

38. Gog valt aan!

Gót tấn công

39. Rustig aan, cowboy.

Bình tĩnh nào, cao bồi.

40. Rustig aan, allebei.

Nghe này, hãy bình tĩnh lại!

41. Aan de overkant.

Bên kia đường ấy.

42. Je bent verantwoordelijk aan de wereld, aan de staat, aan hen, om goed voor ze te zorgen.

Bạn có một trách nhiệm với thế giới, với đất nước, với trẻ em, chăm sóc chúng tốt.

43. Daarom paste Paulus zich zoveel mogelijk aan gebruiken aan terwijl hij niettemin krachtig aan bijbelse beginselen vasthield.

Vì vậy, Phao-lô đã thích nghi với bất cứ phong tục nào mà ông tiếp xúc trong khi cương quyết tuân theo các nguyên tắc Kinh-thánh.

44. Mijn telefoon wordt gelinkt aan mijn tablet wordt gelinkt aan mijn computer wordt gelinkt aan mijn auto...

Điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, xe cộ.

45. Ik probeer me altijd niet te veel te hechten aan een plek... aan voorwerpen... of aan mensen.

Tôi vẫn luôn cố gắng không để mình quá gắn bó với một nơi chốn nào một vật dụng nào hay một con người nào.

46. Denk bijvoorbeeld nog eens aan het scenario aan het begin.

Ví dụ, hãy trở lại câu chuyện nơi đầu chương.

47. Het koudvuur vreet aan m'n been, niet aan m'n ogen.

Trung sĩ, chứng hoại tử ăn mất chân tôi, chứ không phải mắt tôi.

48. Moedig iedereen ertoe aan het boek enthousiast aan te bieden.

Khuyến khích mọi người hăng hái mời chủ nhà nhận sách mỏng này.

49. En aan hem.

Phải, và anh ta cũng sẽ " nguội " luôn trong đó!

50. nemen steekpenningen* aan

Nhận của hối lộ*

51. Kom aan, Jay.

Cố lên nào, Jay.

52. Slachtoffers aan demonen

Cúng tế các quỉ

53. Rustig aan, man.

Nhẹ thôi pa.

54. Raak niets aan.

Tuyệt đối đừng đụng bất cứ thứ gì

55. Kalm aan, cowboy.

Chàng cao bồi.

56. Raak het aan!

Để tay vào đi.

57. Rustig aan, Ron.

Này, bĩnh tĩnh nào, Ron.

58. Jongens, rustig aan.

Các con, bĩnh tĩnh nào.

59. Toevoegen aan playlist: Dubbeltik op de knop 'Toevoegen aan' om de melding 'Video toevoegen aan' te openen.

Thêm vào danh sách phát: Nhấn đúp vào "nút Thêm vào" để mở thông báo "Thêm video vào".

60. Rustig aan nu.

Hạ giọng xuống!

61. Aan de slag.

Chúng ta phải hành động ngay.

62. We vallen aan.

Hãy gạ gục những lớp phòng thủ đó.

63. Handmatige bediening, aan.

Yêu cầu vận hành bằng tay.

64. Trek aan hendel.

Kéo cần đi!!

65. "Met handboeien aan?

"Và đến trong khi vẫn bị cùm hả?

66. Aan onze lezers

Thư ngỏ

67. Machinekamer aan brug.

Bộ phận kỹ thuật gọi đài chỉ huy.

68. Nee aan geweld:

Nói không với bạo lực:

69. Aan de leiband.

Anh luôn bị em nắm thóp.

70. Als u aan de vereisten voldoet, vraagt u certificering aan.

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu trên, hãy đăng ký để được cấp giấy chứng nhận.

71. Evans, remmen aan.

Evans, lá giảm tốc độ.

72. Gebonden aan God.

Gắn liền với Chúa.

73. Pas je aan.

Hoà nhập đi.

74. Hulpverlening aan vluchtelingen

Cứu Trợ Người Tị Nạn

75. Aan het water.

Đất ở bờ sông.

76. Commandant aan Raven.

Chỉ huy trưởng gọi Raven.

77. Pak aan, jongen.

Con, cầm lấy đi!

78. Aan palet toevoegen

Thêm vào bảng màu

79. Kijk eens aan.

Chao ôi, xem kìa.

80. „Aan ijdelheid onderworpen”

“Phục sự hư-không”