Use "aandacht" in a sentence

1. Je aandacht.

Sự chú ý của mày!

2. We willen geen aandacht.

Chúng tôi không tìm kiếm ánh hào quang.

3. Bedankt voor jullie aandacht.

Vâng, cảm ơn sự quan tâm của các bạn

4. Dat trekt te veel aandacht.

Chúng ta không cần bị chú ý.

5. Deze potten hebben aandacht nodig.

Những cái ấm cần được chú tâm đến.

6. Bekijk José's aandacht voor detail.

Ừ thì, hãy nhìn sự chú tâm của Jose đến chi tiết.

7. Mag ik uw aandacht, reizigers.

Hành khách, xin chú ý.

8. Dank u voor uw aandacht.

Cám ơn sự quan tâm của các bạn.

9. ’Schenk aandacht aan uw onderwijs’

“Hãy chú ý trong sự dạy dỗ”

10. Nu ik je aandacht heb.

Có gì sai à? Giật mình ư?

11. Je moet geen aandacht trekken.

Cậu không được lôi cuốn sự chú ý của họ.

12. Hartelijk dank voor jullie aandacht.

Cám ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn.

13. ... aandacht te besteden aan crowdsourcing.

... chú ý tới đóng góp từ cộng đồng.

14. Je trekt toch de aandacht.

Ý tôi là cứ gây sự chú ý dù muốn hay không.

15. Waarom verdienen cultuurconflicten onze aandacht?

Tại sao chúng ta lại quan tâm đến sự bất đồng về văn hóa?

16. Ezels verdienen zorg en aandacht.

Lừa đáng cho người ta quan tâm và chăm sóc.

17. Mr Lau verdient persoonlijk aandacht.

Tôi nghĩ là anh Lau xứng đáng có được một buổi tiếp xúc riêng tư hơn.

18. Daar krijg ik je aandacht mee.

Mấy trò châm chọc chỉ để lấy sự chú ý của cô thôi.

19. Uiteraard hadden sommige zaken aandacht nodig.

Dĩ nhiên, có một số việc cần xem xét.

20. Niemand van wie ik aandacht kreeg.

Chẳng ai thèm để ý tới tôi...

21. Bij overte aandacht richt je je ogen ergens op om daar aandacht aan te geven.

Bằng cách này, bạn hướng mắt của mình tới mục tiêu, mục đích để tập trung vào điều đó.

22. Vestig de aandacht op de bijbelteksten.

Hướng họ chú ý đến những câu Kinh Thánh được viện dẫn.

23. („Schenk voortdurend aandacht aan goddelijk onderwijs”)

(“Hãy luôn chú ý đến sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời”)

24. Ik vond de aandacht wel leuk.

Con khá là khoái sự chú ý.

25. Dat is om geen aandacht te trekken.

Thế nên ta sẽ không gây chú ý tới cuộc đua vào Quốc hội.

26. Schenk aandacht aan je „kunst van onderwijzen”

Hãy chú ý đến “nghệ thuật giảng dạy” của bạn

27. ’Ze gaven me vriendschap, liefde en aandacht

“Tôi đã tìm được tình bạn, tình yêu thương, và sự quan tâm”

28. Welk aspect van zelfbeheersing verdient speciale aandacht?

Chúng ta nên đặc biệt chú ý đến khía cạnh nào của tính tự chủ?

29. Een groot gezelschap trekt de aandacht.

Như thế là quá đông, dễ gây chú ý.

30. Schenk voortdurend aandacht aan je onderwijs

Hãy luôn luôn chú ý đến sự dạy dỗ của bạn

31. Besteed direct aandacht aan persoonlijke misverstanden

Hãy lập tức giải quyết những hiểu lầm cá nhân

32. Onze vader dacht dat ze aandacht wilde.

Cha xứ chúng tôi cứ cho rằng nó muốn gây chú ý...

33. Uwe hoogheid, mag ik even uw aandacht?

Anh hơi bị cao hứng đấy, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không.

34. Dames en heren, mag ik de aandacht?

Quý khách chú ý.

35. Nu... aandacht alstublieft. Zakken, drukknopen en rits.

ừ, thế đấy. Xin chú ý những cái túi, khuy bấm và dây kéo.

36. Ghana besteedde er niet genoeg aandacht aan.

Ghana chưa đủ chú trọng điều này.

37. Welke vragen betreffende goedheid verdienen onze aandacht?

Chúng ta có những câu hỏi nào về sự nhơn từ?

38. Lamey trok de aandacht van grotere clubs.

Mourinho đã gây ra sự chú ý bởi các câu lạc bộ lớn hơn của Bồ Đào Nha.

39. Het woord „dringend” betekent „onmiddellijke aandacht behoevend”.

Chữ “cấp bách” có nghĩa “cần được giải quyết gấp”.

40. Pas toen er iemand stierf, gaven ze aandacht.

Tổ chức mặt trận giải phóng Trái đất ] Cho tới khi có kẻ chết và người ta bắt đầu chú ý tới.

41. Watergebruik in landbouw en industrie verdienen serieuze aandacht.

Cách sử dụng nước trong nông nghiệp và công nghiệp cần sự quan tâm kỹ lưỡng.

42. Je hebt haar zelf ook geen aandacht gegeven

Ông cũng chưa bao giờ quan tâm tới cô ấy

43. Deze paddenstoel heeft steeds meer onze aandacht getrokken.

Và cây nấm này, đặc biệt hơn, đã thu hút chúng tôi qua thời gian.

44. Soms eisen de gezinsomstandigheden onze volledige aandacht op.

Đôi khi nhu cầu gia đình sẽ đòi hỏi sự lưu tâm hoàn toàn của anh chị em.

45. Ik moet aandacht geven aan productie en distributie.

Tôi phải chú ý đến khâu sản xuất và phân phối.

46. En nieuwe woorden trekken de aandacht van mensen.

Và từ ngữ mới thu hút sự chú ý của người khác.

47. Ons volgende project kreeg wat aandacht buiten Noorwegen.

Dự án tiếp theo của chúng tôi đã thu hút sự chú ý từ bên ngoài Na Uy.

48. Schenk speciale aandacht aan interpunctie wanneer je voorleest.

Đặc biệt chú ý đến dấu chấm câu khi đọc lớn tiếng.

49. Daarom vestigde hij daar speciaal de aandacht op.

Do đó ngài đặc biệt chú trọng đến điểm này.

50. Ik doe alles om je aandacht te trekken.

Có vẻ như bất cứ chuyện gì em làm cũng là để lôi kéo sự chú ý của anh.

51. Straatverkopers wedijveren om de aandacht van passerende toeristen.

Những người bán hàng rong đua nhau mời mọc du khách qua lại.

52. Dat trok de aandacht van elke... federale politie-organisatie.

Cuộc chiến này lôi kéo tất cả sự chú ý của những người điều tra... Hành động dưới tấm màn đó chính là cảnh sát liên bang

53. Het tweede beste zal zijn meer aandacht voor ondervoeding.

Việc thứ hai là tập trung vào suy dinh dưỡng.

54. Ik breng dit onderwerp met tegenzin onder de aandacht.

Bất đắc dĩ tôi phải nêu lại chủ đề này một lần nữa.

55. Wie hieraan aandacht schenkt... moet zijn hoofd laten nakijken.

Bất cứ ai nhận được một thông báo kiểu này đều phải hoảng loạn.

56. Elke poging is een kreet om hulp en aandacht.

Mỗi vụ toan tự tử là một lời cầu cứu và mong muốn được quan tâm.

57. Kan ik alsjeblieft je aandacht op het scorebord krijgen?

Mời quý vị hãy cùng hướng sự chú ý đến bảng điểm.

58. Waarop vestigt „de waarheid van het goede nieuws” de aandacht?

“Lẽ thật về Tin-lành” chú mục vào gì?

59. Zoals ik je eerder uitlegde mogen we geen aandacht trekken.

Như tôi đã giải thích cho cô trước đó, 663 Chúng ta không thể gây chú ý... 664

60. Ben ik week geworden door die jaren van aandacht?

Sau bao nhiêu năm qua tôi đã từng rất thon gọn

61. 12 Nu richt Jehovah zijn aandacht op zijn volk.

12 Bây giờ Đức Giê-hô-va chú ý tới dân Ngài.

62. Een coole jongen met een bubbelbad en aandacht stoornis.

Một thằng nhỏ rất sành điệu có bồn nước nóng và bị ADHD.

63. Dat is het, weet je - één op één aandacht.

Ở đó các em được phụ đạo một thây một trò.

64. Ze trekken te veel aandacht en roepen vragen op.

Chúng gây quá nhiều chú ý và sẽ dẫn tới nghi vấn.

65. Zonder de juiste aandacht wordt het alleen maar erger.

Nếu không chú ý thì chúng có thể sẽ tồi tệ hơn.

66. Hoe vestigt onze eenheid de aandacht op de waarheid?

Làm thế nào sự hợp nhất của tín đồ đạo Đấng Ki-tô thu hút người ta đến với chân lý?

67. Aandacht voor één specifiek persoon van het andere geslacht . . .

Đặc biệt chú ý đến một người khác phái. . .

68. Schenk aandacht aan het schema dat de spreker hanteert.

Lưu ý đến điều dường như là phần đại cương của người nói chuyện.

69. Ik wil uw aandacht vestigen op twee specifieke zinsneden.

Tôi xin lưu ý các anh chị em về hai cụm từ cụ thể.

70. 15 Jezus besteedde nauwelijks aandacht aan dat verleidelijke aanbod.

15 Chúa Giê-su không chú tâm đến lời đề nghị đầy cám dỗ ấy.

71. De president wil hier vast niet veel aandacht op vestigen.

Tôi cá là ngài tổng thống muốn càng ít sự chú ý đến việc này càng tốt.

72. Hij vestigde hun aandacht op de vogels — God voedt ze.

Ngài bảo họ lưu ý đến chim chóc—Đức Chúa Trời nuôi chúng.

73. Ik ga ervan uit dat ik nu je aandacht heb.

Cái mà tao giả định tao đang có

74. Welke aansporing van Paulus vraagt in deze tijd onze aandacht?

Lời khuyên giục nào của sứ đồ Phao-lô cần được lưu ý vào thời chúng ta?

75. Je overte aandacht, de richting van de ogen, is naar voren, maar je coverte aandacht scant constant de omgeving waar je niet actief naar kijkt.

Tập trung bằng mắt, đó là việc bạn quan sát phía trước mặt mình, nhưng sự tập trung không bằng mắt, đó là việc bạn vẫn theo dõi diễn biến xung quanh mình khi không thực sự nhìn vào chúng.

76. Steeds wanneer we een nieuwe onderdeel toevoegde ging de aandacht omhoog.

Mỗi khi chúng tôi công bố một sản phẩm mới, du khách tăng vọt lên.

77. Wat was een trouweloze handelwijze waar Maleachi de aandacht op vestigde?

Ma-la-chi nêu rõ cách cư xử phỉnh dối nào?

78. 8. (a) Waarop vestigde Gods uitspraak over zijn Zoon de aandacht?

8. (a) Lời Đức Chúa Trời tuyên bố về Con Ngài hướng chúng ta chú ý đến điều gì?

79. * Aandacht te besteden aan de beginselen en leerstellingen in de toespraken.

* Tìm kiếm các nguyên tắc và các giáo lý trong (các) bài nói chuyện.

80. 6 Timmerlieden en chirurgen moeten beslist aandacht aan zichzelf schenken.

6 Thợ mộc và y sĩ giải phẫu chắc hẳn phải chú ý đến việc họ làm.