Use "aankondigen" in a sentence

1. Dienst op lokaal netwerk aankondigen

Thông báo dịch vụ trên máy cục bộ

2. Service aankondigen & op het netwerk

Thông báo về & dịch vụ trong mạng

3. Je moet de nominatie deze week nog aankondigen.

Em muốn anh công bố đề cử trong tuần này.

4. Ik zal het laten aankondigen over geheel Capua!

Tôi nghe họ ca tụng khắp Capua!

5. Een congres aankondigen tijdens mijn pioniersdienst in Ierland

Quảng cáo về một hội nghị trong những ngày đầu tôi làm tiên phong ở Ai Len

6. Na elk onderdeel zal de schoolopziener het volgende onderdeel aankondigen.

Sau mỗi phần, anh giám thị trường học sẽ giới thiệu phần kế tiếp.

7. Ze hoorden me de inbeslagname door de bank aankondigen in de wachtkamer van de EHBO.

Họ tình cờ nghe được tôi thông báo tịch thu tài sản thế chấp với nửa giá cho ngân hàng ở trong phòng chờ cấp cứu.

8. Het volk hoort de stem van de Vader de verschijning van zijn Zoon aankondigen

Dân chúng nghe tiếng nói của Đức Chúa Cha loan báo sự hiện đến của Vị Nam Tử

9. Rosa (uiterst links) met haar pionierspartner Irène (vierde van links), terwijl ze in 1951 een congres aankondigen

Rosa (bên rìa trái) với bạn cùng tiên phong Irène (thứ tư từ bên trái), cổ động cho đại hội năm 1951

10. Tot het laatst — en in de mate waarin dit mogelijk is — zullen ze de komst van Jehovah’s oordeelsdag aankondigen.

Từ nay đến giờ phút chót—và tới mức có thể được—họ sẽ công bố ngày phán xét của Đức Giê-hô-va.

11. Hij heeft een oud stadje opgegraven... waar gemaskerde mannen de komst aankondigen van de ultieme schurk.

Ông ta đã khai quật cả một trị trấn cũ ở rìa công viên, tạo ra một bầy người bịt mặt để khủng bố người chơi và quảng cáo cho sự xuất hiện của một nhân vật phản diện cao cấp

12. Het is met groot genoegen vanavond dat ik de architect van de toekomst van onze oude orde mag aankondigen.

Tôi xin hân hạnh giới thiệu... kiến trúc sư của tương lai của trật tự cổ đại.

13. Terwijl de oorlogsdreiging toenam, waren Stanley Rogers en ik druk bezig met het aankondigen van de openbare lezing „Ziet de feiten onder de ogen”, die op 11 september 1938 in de Royal Albert Hall in Londen gehouden zou worden.

Khi những đám mây chiến tranh vần vũ trên bầu trời, Stanley Rogers và tôi đang bận rộn cho giới thiệu bài diễn văn công cộng “Đối phó với sự kiện”, sẽ được trình bày vào ngày 11-9-1938 tại Royal Albert Hall, Luân Đôn.