Use "aan hun" in a sentence

1. Denk aan hun boogschutters.

2. Eindelijk een eind aan hun zuchten!

3. Grootmoeders geven graag spullen aan hun kleinkinderen.

4. Uiteindelijk draagt dat bij aan hun waarden.

5. De Goden vechten aan hun zijde, Sire.

6. Anderen stellen haar trots aan hun ouders voor.

7. Hoe zijn de schepen aan hun naam gekomen?

8. Veel wandelaars zijn zo aan hun eind gekomen.

9. Fernando, een blinde man, zegt: ‘Ik heb geleerd personen te herkennen aan hun stem, soms zelfs aan hun manier van lopen.’

10. en wie Jehovah verlaten, zullen aan hun eind komen.

11. * De activiteiten aan hun eigen omstandigheden aan te passen.

12. Alle staten houden hardnekkig vast aan hun veronderstelde zelfbeschikkingsrecht.

13. ’MIJN OGEN ZIJN AAN HUN EIND GEKOMEN IN TRANEN’

14. Ze gaan als ze plak aan hun tanden hebben.

15. 13. (a) Hoe gaven Jozefs halfbroers lucht aan hun haatgevoelens?

16. Ouders besteden hun tijd, geld en energie aan hun kinderen.

17. Maar vijanden maakten al gauw een eind aan hun werk.

18. Jongemannen maten vaker hun voldoening af aan hun eigen orgasme.

19. Wat zal echtparen helpen zich aan hun huwelijksgelofte te houden?

20. Sommige ouders lezen de bijbel aan hun pasgeboren baby voor.

21. Mijn alchemisten sleutelen voortdurend aan hun recept voor olie van vitriool.

22. Aan hun levensgeschiedenis kunnen wij zien welke goede resultaten dat heeft.

23. Moedig alle verkondigers aan hun velddienstbericht over december in te leveren.

24. • Hoe moedigde Jezus anderen aan hun gedachten onder woorden te brengen?

25. Kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos — ook allemaal alomtegenwoordig.

26. Vroeger... gaven ouders een gouden varken aan hun dochters als huwelijksgeschenk.

27. Een soort nostalgische voorliefde: ze doen hen aan hun jeugd denken.

28. Vraag ze hun lijst of tekening aan hun ouders te tonen.

29. Je kent misschien mensen die aan hun mobiele apparaten verslaafd zijn.

30. Ze hebben het vast aan hun schoenen hier mee naartoe genomen.

31. De ingenieurs op de 15de verdieping werken niet meer aan hun deeltjesmachine.

32. 2 terwijl hun zonen denken aan hun altaren en hun heilige palen*+

33. Ouders kunnen verhalen uit hun leven aan hun kinderen en kleinkinderen vertellen.

34. „Homo’s kunnen niks aan hun seksuele voorkeur doen; ze zijn zo geboren.”

35. Zij streden met hulp van boven, want God was aan hun zij.

36. De Bijbel moedigt jongeren aan hun „denkvermogen” te ontwikkelen (Spreuken 1:4).

37. Ouders moeten aandachtig luisteren naar „Ouders die vreugde beleven aan hun kinderen”.

38. Laten we drie redenen bekijken om aandacht aan hun behoeften te besteden.

39. Dit is de recreatieruimte, waar de bewoners aan hun sociale vaardigheden werken.

40. Sommigen hebben moeten bezuinigen om zich aan hun budget te kunnen houden.

41. □ Wat is de kostbaarste erfenis die ouders aan hun kinderen kunnen doorgeven?

42. Jezus moedigde mensen aan hun motieven te analyseren en hun gevoelens te onderzoeken.

43. Voor het mediteren gaven ze de meeste stickers aan hun beste vriend(in).

44. Spoor allen ertoe aan hun velddienstrapport over oktober komend weekend in te leveren.

45. Ze haastte zich naar hem, streelde hem, en snel einde aan hun brieven.

46. (Moedig de cursisten aan hun antwoorden op deze vraag in praktijk te brengen.)

47. Snij deze af en stuur ze naar Livia. Als aandenken aan hun liefde.

48. Sommige mensen worden niet gestraft als ze de wet aan hun laars lappen.

49. Op een militante minderheid na, hielden de meeste wederdopers aan hun pacifistische beginselen vast.

50. Er kwam'n groep dansers uit Bali over, met bellen aan hun enkels en zo.

51. Ten vierde hechten Jehovah’s Getuigen grote waarde aan hun christelijke eenheid (Kolossenzen 3:14).

52. Geen „twaalfmijlsgrenzen” of „territoriale wateren” kunnen beperkingen opleggen aan hun van God afkomstige opdracht.

53. Broedende vogels hebben onder aan hun buik een broedvlek, die rijk is aan bloedvaten.

54. Sommigen legden hun getuigschrift voor aan hun onderwijsinstelling om echte universitaire credits te krijgen.

55. De hysterici zijn minder lusteloos nu u niet langer aan hun edele delen zit.

56. U kent misschien wel andere eenzame mensen die tragisch aan hun eind zijn gekomen.

57. Moedig ouders aan hun kinderen elke week met zich mee te nemen bij het tijdschriftenwerk.

58. Moedig allen aan hun mogelijkheden om te pionieren nog eens serieus en gebedsvol te beschouwen.

59. Hoe vertalen we hun bijdragen aan hun werk, hun gemeenschappen en gezinnen in reputatie-kapitaal?

60. Leg tomaten niet in de koelkast, want een lage temperatuur doet afbreuk aan hun smaak.

61. In andere gevallen bezwijken kinderen aan hun tragische omstandigheden of krijgen ze een dodelijk ongeluk.

62. „Ik wilde het anderen heel graag naar de zin maken en aan hun verwachtingen voldoen.

63. Als iemand zegt: „Homo’s kunnen niks aan hun seksuele voorkeur doen; ze zijn zo geboren.”

64. Toen het water minder zout werd, pasten de vissen zich aan hun nieuwe omgeving aan.

65. Ondanks groepsdruk en dreigementen van de koning, houden deze jonge mannen vast aan hun besluit.

66. Dat ze de bijbel in de volkstaal gebruikten hielp hen deze aan hun kudden te verklaren.

67. In landen als Denemarken en Duitsland zitten ze al aan hun maximale capaciteit voor wind- energie.

68. Het is het droge seizoen en duizenden olifanten beginnen aan hun reis op zoek naar water.

69. Velen bevestigden aan de voedselpakketten briefjes waarin zij uiting gaven aan hun bezorgdheid voor de getroffenen.

70. Wanneer zich in deze tijd een ramp voordoet, sturen christenen eveneens gaven aan hun noodlijdende broeders.

71. Waarom was de correctie die Frank en Bonnie aan hun dochter, Liz, gaven verstandig en liefdevol?

72. ● Nadat de vrouwtjesschildpad haar eieren gelegd en verborgen heeft, laat ze ze aan hun lot over.

73. Verkopers die correcte GTIN's aan hun productgegevens toevoegen, zien het aantal klikken met gemiddeld 20% stijgen.

74. Maak een eind aan de vriendschap met jongeren die willen dat je je aan hun leefstijl aanpast.

75. Maar niemand was er behalve mijn twee honden die alleen maar aan hun poten zaten te knabbelen.

76. Sommige jongeren die lang last hebben van somberheid, denken erover een eind aan hun leven te maken.

77. De bewoners waren opgetogen, dus werd besloten dat er verdere bezoeken aan hun dorp gebracht moesten worden.

78. Als „schapen zonder herder” leden ze in geestelijk opzicht honger en werden ze aan hun lot overgelaten.

79. 9 Sommige regeringen hebben programma’s om vluchtelingen te helpen zich aan hun nieuwe omstandigheden aan te passen.

80. Dat geeft het signaal aan hun afweersysteem, om elke cel in hun eigen lichaam aan te vallen.