Use "aan wie" in a sentence

1. Aan wie?

2. aan wie Jehovah eert.

3. Aan wie betoont God gunst?

4. Aan wie was die koffer geadresseerd?

5. Blijvende vrede zal worden gegeven aan wie ver weg is en aan wie dichtbij is’,+ zegt Jehovah,

6. Aan wie heb je de ballonnen verkocht?

7. Aan wie moet iedere individuele christen rekenschap afleggen?

8. De Heer belooft zegeningen aan wie hun tiende betalen.

9. Welk vooruitzicht biedt Openbaring 7:9, en aan wie?

10. Hoe wist Jonathan aan wie hij loyaal moest zijn?

11. Of aan wie van mijn schuldeisers heb ik jullie verkocht?

12. 18, 19. (a) Waarom vergeleek de meester de slaaf aan wie twee talenten waren gegeven, niet met de slaaf aan wie vijf talenten waren gegeven?

13. 21 Ik geef een grote erfenis aan wie mij liefhebben,

14. De Heer beloofde grote zegeningen aan wie deze geboden gehoorzamen.

15. De Syriër aan wie ze verkocht is gaat naar het noorden.

16. Maar iedereen aan wie hij dit vertelt sterft een verschrikkelijke dood.

17. maar de oorlog verklaren* aan wie niets in hun mond stopt:

18. Diepe culturele waarden en overtuigingen liggen ten grondslag aan wie we zijn.

19. Die geeft dan licenties aan wie toegang nodig heeft tot deze patenten.

20. (Zie voetnoot.) (c) Aan wie heeft Jehovah in het verleden waardigheid verleend?

21. De Heer zegt dat Hij meer zal geven aan wie gewillig zijn.

22. Ook de broeder aan wie een lening wordt gevraagd, moet de kosten berekenen.

23. 4:6 — Wie waren „de doden” aan wie „het goede nieuws bekendgemaakt” werd?

24. 43 Simon antwoordde: ‘Ik denk de man aan wie hij het meest heeft kwijtgescholden.’

25. Met identiteitskapitaal opbouwen, bedoel ik: "Doe iets dat waarde toevoegt aan wie je bent.

26. 90 en geen mens kent die, behalve hij aan wie God die heeft geopenbaard.

27. 11, 12. (a) Aan wie gaf broeder Russell de eer voor wat hij leerde?

28. Denk eraan dat er veel wordt verwacht van hen aan wie veel is gegeven.

29. Uiteraard waren ook de christenen aan wie hij schreef op de hoogte van de spelen.

30. In haar vreugde vergat Hanna geen moment aan wie ze die zegen te danken had.

31. Hoe wordt de uitdrukking „aanbidden” gedefinieerd, en aan wie dient ware aanbidding geschonken te worden?

32. Badges voor de live chat geven aan wie de streamer en wie de moderator is.

33. Jakob was de vader van Enos, aan wie hij vóór zijn dood de platen overdroeg.

34. Aan wie in de eerste plaats legt Jehovah de verantwoordelijkheid op om voor ouderen te zorgen?

35. Statistieken voor uniek bereik geven het totale aantal mensen weer aan wie een advertentie is getoond.

36. Heel Lutz gaat in het zwart, behalve haar bedrieglijke kinderen aan wie ze een hekel had.

37. Ik weet aan wie Oliver Queen meer belang hecht dan wie dan ook in de hele wereld.

38. Maar op die dag, gaf Antoine me een enveloppe... en zei aan wie ik hem moest geven.

39. Hij schenkt licht aan wie Hem zoeken en eren, en bereid zijn om zijn geboden te onderhouden.

40. ‘Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.

41. 15 „Van een ieder aan wie veel werd gegeven,” zei Jezus, „zal veel worden geëist” (Lukas 12:48).

42. Gij zijt schuldig voor de hele mensheid, Aan wie gij aangeboden hebt de verlokkingen van de gifbeker des doods.

43. Laat de cursisten in de volgende teksten zoeken naar manieren waarop de Heer Zich openbaart aan wie Hem zoeken:

44. Oliver was een buitengewoon energieke, knappe, charmante en uiterst labiele man, aan wie ik mijn hart totaal had verloren.

45. Jakobus, Jezus’ halfbroer aan wie hij persoonlijk verscheen, speelde volgens de bijbel een bijzondere rol in de christelijke gemeente.

46. Misschien wat onverschillig antwoordt Simon: ‘Ik denk de man aan wie hij het meest heeft kwijtgescholden’ (Lukas 7:40-43).

47. Spreuken 3:32 zegt: ‘Jehovah heeft een hekel aan wie sluw is, maar hij is een goede vriend van de oprechten.’

48. Als bouwkundige ontwerpen uit de oudheid aan mensen worden toegeschreven, aan wie schrijven we dan het ontwerp in de natuur toe?

49. 1 Schitterende landschappen, kleurrijke zonsondergangen, met sterren bezaaide nachtelijke hemelen, melodieus vogelgezang — aan wie schrijf je al deze heerlijke dingen toe?

50. het idee dat ruimte kan trillen als een trommel aan Albert Einstein te danken, aan wie wij zoveel hebben te danken.

51. Dit was Zeus Agoraios, de veronderstelde inspirator van de retorica, aan wie een rijkversierd, uit kostbaar Pentelisch marmer gehouwen altaar werd gewijd.

52. ● Waarom kan het aantrekkelijk lijken om iemand van het andere geslacht als beste vriend(in) te hebben aan wie je alles vertelt?

53. In 1946 was een zo’n jongere een vijftienjarig meisje aan wie werd gezegd: „Je hoeft alleen maar het katholieke kruisteken te maken.

54. De Bijbel zegt: ‘Jehovah heeft een hekel aan wie sluw is, maar hij is een goede vriend van de oprechten’ (Spreuken 3:32).

55. Nu hebben wij het idee dat ruimte kan trillen als een trommel aan Albert Einstein te danken, aan wie wij zoveel hebben te danken.

56. Ja, „alle dingen liggen naakt en openlijk tentoongesteld voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen” (Hebreeën 4:13).

57. Van de broeders aan wie deze lezing wordt toegewezen, wordt verwacht dat ze er zorgvuldig op zullen letten dat ze zich aan de tijd houden.

58. Zoals reeds opgemerkt, bouwde en verfraaide hij tempels voor talrijke Babylonische goden en gold zijn speciale verering Marduk, aan wie hij zijn militaire successen toeschreef.

59. 14 Vandaar dat ik mijn knieën buig voor de Vader, 15 aan wie elke familie in de hemel en op aarde haar naam te danken heeft.

60. 5 Een pak slaag kan het leven van een kind redden, want Gods Woord zegt: „Onthoud geen streng onderricht aan wie nog maar een knaap is.

61. „Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, aan wie elke familie in de hemel en op aarde haar naam te danken heeft.” — EFEZIËRS 3:14, 15.

62. ‘Vandaar dat ik mijn knieën buig voor de Vader, aan wie elke familie in de hemel en op aarde haar naam te danken heeft’ (Efeziërs 3:14, 15).

63. Tijdens hun verblijf in Salta vergaderden ouderling Christofferson en ouderling Jensen ook met de zendelingen en jonge alleenstaanden aldaar, aan wie zij de liefde van de algemene autoriteiten overbrachten.

64. WAT DE BIJBEL ZEGT: ‘Deel je brood met wie honger lijdt, haal armen en daklozen in huis, geef kleren aan wie naakt is.’ — Jesaja 58:7, Groot Nieuws Bijbel.

65. De zesde plaag bracht zweren op mens en dier, en vernederde de godheden Thot, Isis en Ptah, aan wie ten onrechte genezende krachten werden toegeschreven. — Exodus 9:8-11.

66. De psalmist schreef met betrekking tot zulke „grote wereldleiders”: „Stelt uw vertrouwen niet op edelen, noch op de zoon van de aardse mens, aan wie geen redding toebehoort.” — Psalm 146:3.

67. 2 De apostel Paulus schreef: „Ik [buig] mijn knieën voor de Vader, aan wie elke familie in de hemel en op aarde haar naam te danken heeft” (Efeziërs 3:14, 15).

68. Petrus kon de christenen aan wie hij schreef, warm prijzen voor het feit dat zij zich niet langer met hun vroegere wereldse metgezellen door dit moeras, deze beerput, van slechtheid bewogen.

69. Er worden bepaalde zegeningen beloofd aan wie de geboden van de Heer gehoorzamen en wie het woord van wijsheid trouw in acht nemen. Daar vallen onder meer een goede gezondheid en extra uithoudingsvermogen onder.1

70. Ze verpakten ze met een rood lint om ons te herinneren aan HIV, stopten het in doosjes die je herinnerde aan wie betaalde voor de condooms, toonden afbeeldingen van je vrouw of je man en vertelde je dat je hen moest beschermen of voorzichtig moest zijn.