Use "aanbidden" in a sentence

1. Ze aanbidden Kali.

2. Zij aanbidden een kalf!

3. Sommigen aanbidden ze zelfs.

4. De Geten aanbidden de bergwolf.

5. Een berg om op te aanbidden

6. Waar zouden niet-joodse christenen God aanbidden?

7. Dan buigen ze diep, ze aanbidden hem.

8. Polycarpus wilde liever sterven dan de keizer aanbidden

9. In plaats daarvan aanbidden zij een Drieëenheid.

10. En dus zijn we geneigd onszelf te aanbidden.

11. Heeft uw religie u geleerd Jehovah te aanbidden?

12. Sommige hugenoten verkozen het in het geheim te aanbidden.

13. De eerste christenen weigerden de keizer te aanbidden

14. Men mag dus geen afgoden afbeelden om die te aanbidden.

15. Dan stuur je ze naar de goden die ze aanbidden.

16. Waarom aanbidden degenen die de bijbel aanvaarden, geen Drieëenheid?

17. Zefanja waarschuwde de mensen om geen afgoden te aanbidden

18. Op de Zomereilanden aanbidden ze een vruchtbaarheidsgodin met 16 tieten.

19. Polycarpus wilde echter liever sterven dan de keizer aanbidden.

20. Voornamelijk wegens de soort van God die wij aanbidden.

21. Pest, oorlog, corruptie... valse profeten, valse idolen, het aanbidden van goud.

22. En toch tolereren wij geen fouten en aanbidden we cijfers.

23. Wat zal er gebeuren met hen die hardnekkig afgoden aanbidden?

24. 4. (a) Waarom vinden sommigen het aanbidden van Jehovah misschien beperkend?

25. Dan vieren zij een groot feest en aanbidden het gouden kalf.

26. De eerste christenen weigerden de keizer of godenbeelden te aanbidden

27. Zij buigen zich naar het oosten en aanbidden de zon!

28. Koning Salomo bad betreffende buitenlanders die Jehovah zouden komen aanbidden

29. 8 En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden.

30. Hoe zal het degenen vergaan die hardnekkig valse goden blijven aanbidden?

31. Maar onder mensen die Jehovah aanbidden, zijn er juist positieve ontwikkelingen.

32. Wij aanbidden de God die ons bevrijdt: geestelijk, stoffelijk, psychisch en emotioneel.

33. De Maya's letterlijk aanbidden hem als een soort van een god.

34. Een menselijke koning kon hen er bijvoorbeeld toe brengen afgoden te aanbidden.

35. Wij aanbidden een „gelukkige God” die wil dat je van je jeugd geniet!

36. Zij willen Jehovah aanbidden en hem het beste geven dat zij te bieden hebben.

37. Ze zei: ‘Jehovah beschermde de drie Hebreeën omdat ze weigerden een beeld te aanbidden.’

38. Ik geef om jullie en ik waardeer deze gelegenheid om samen te aanbidden.

39. De Heer zei hun, en ons, hoe we op de sabbat moesten aanbidden en danken.

40. Niettemin weigerden zij ’neer te vallen en het afgodsbeeld van de staat te aanbidden’.

41. 5, 6. (a) Welke invloed had het aanbidden van liederlijke goden op de Kanaänieten?

42. Zei Paulus niet in Hebreeën 1:6: „Alle engelen Gods moeten Hem [Jezus] aanbidden”?’

43. 12 De weigering van drie Hebreeuwse beambten om het beeld te aanbidden, maakte zekere Chaldeeën woedend.

44. Hoe wordt de uitdrukking „aanbidden” gedefinieerd, en aan wie dient ware aanbidding geschonken te worden?

45. Wat nog belangrijker is, we kunnen er Jehovah aanbidden met onze gebeden, commentaren en liederen.

46. Niettemin aanbidden de meeste Afrikanen, hoewel zij beweren in een Opperwezen te geloven, vele godheden.

47. „Het uur komt waarin gijlieden de Vader noch op deze berg noch in Jeruzalem zult aanbidden.

48. Ze dachten dat ze op die manier God konden aanbidden en dat hij hun aanbidding goedkeurde.

49. Met vaste regelmaat, elke week, maand na maand, komen opgedragen christenen bijeen om Jehovah te aanbidden.

50. Het is waar dat de meeste religies een centrale figuur hebben die zij als God aanbidden.

51. 6 Wie niet neervalt om het te aanbidden, zal onmiddellijk in de brandende oven worden gegooid.’

52. Toch hield dat haar niet tegen om naar de plaats te gaan waar ze Jehovah kon aanbidden.

53. Welk voordeel heeft het om God als deel van een gemeente te aanbidden? — Hebreeën 10:24, 25.

54. „Veel mensen verlaten in deze tijd de georganiseerde religie om God op hun eigen manier te aanbidden.

55. Noach heeft nog meegemaakt dat zijn afstammelingen in de tijd van Nimrod afgoden gingen aanbidden en gewelddadig werden.

56. Zoals je gewoonte is op de sabbat, kom je met een groepje geloofsgenoten samen om Jehovah te aanbidden.

57. We kunnen pas echt gelukkig worden als aan onze behoefte om de ware God te aanbidden wordt voldaan.

58. Hoewel mensen talloze goden aanbidden, kan slechts Eén ons leven geven en ons een gelukkige toekomst bieden.

59. Bij het horen van de muziek moesten allen die bijeengekomen waren, zich neerbuigen en het beeld aanbidden.

60. Als de Israëlieten Gods Wet gehoorzaamden, konden zij hem als een ordelijke, beschutte en vreugdevolle organisatie aanbidden.

61. Sta echter eens stil bij het volgende: Zou u zich voor de godin Isis neerbuigen en haar aanbidden?

62. Koning Nebukadnezar beval de hoogwaardigheidsbekleders van Babylon bij elkaar te komen en een gigantisch gouden beeld te aanbidden.

63. Want alle natiën zullen komen en voor u aanbidden, omdat uw rechtvaardige verordeningen openbaar gemaakt zijn” (Openbaring 15:2-4).

64. Hij wist dat het verkeerd zou zijn de Duivel te aanbidden, wat hij er ook voor zou krijgen.

65. Net als het afgodische Samaria beweert de christenheid Jehovah te aanbidden, maar ze is door en door afvallig.

66. Het aanbidden van beelden of er in verering voor neerbuigen komt neer op afgoderij. — 1 Johannes 5:21.

67. Zo wilden ook enkele van hun nakomelingen iets zichtbaars aanbidden, zoals de beelden van Baäl. — 1 Koningen 12:25-30.

68. In deze tijd beweren sommige personen die zich aan etnische zuivering en genocide schuldig maken ook dat zij God aanbidden.

69. Waarom is het verkeerd om een beeld van God te maken of hem met behulp van beelden te aanbidden?

70. * Alle mensen moeten zich bekeren, geloven in Jezus Christus, en de Vader in zijn naam aanbidden, LV 20:29.

71. Daarom maakt hij twee gouden kalveren en haalt het volk van het tienstammenrijk ertoe over om die te aanbidden.

72. 16 Na het verbluffende wonder met Pinksteren 33 kwamen de eerste christenen regelmatig bij elkaar om Jehovah te aanbidden.

73. Want alle natiën zullen komen en voor u aanbidden, omdat uw rechtvaardige verordeningen openbaar gemaakt zijn” (Openbaring 15:3, 4).

74. Integendeel, ze hebben verdeeldheid gezaaid en een verwarrend beeld geschilderd van wie God is en hoe we hem moeten aanbidden.

75. Een belangrijke reden is dat zulke stappen de reputatie kunnen schaden van de gemeente en van de God die we aanbidden.

76. Begrip bevorderen (liedjes zingen): Zet de volgende drie zinsneden op het bord: ‘God respecteren en aanbidden’, ‘ouders eren’ en ‘anderen respecteren’.

77. Hoewel veel echtparen geen vleselijke kinderen hebben voortgebracht, hebben ze een ander soort kinderen gekregen: christelijke discipelen die Jehovah aanbidden.

78. * Op de sabbat gingen ze erheen, en ze ontmoetten verschillende vrouwen die zich daar verzameld hadden om God te aanbidden.

79. Christelijke vergaderingen zijn een goede gelegenheid om God te aanbidden op de manier die hij goedkeurt (Psalm 22:22; 122:1).

80. En de Ethiopiër wordt beschreven als een koninklijke schatbewaarder die naar Jeruzalem was gegaan om Jehovah te aanbidden (Handelingen 8:27).