Use "aangenomen" in a sentence

1. Hij is net aangenomen op school.

2. In 1924 werd die vlag officieel aangenomen.

3. Doe eens iets waarvoor je aangenomen werd.

4. En, Will bedankt dat je haar hebt aangenomen.

5. Je hebt een Nazi oorlogscrimineel aangenomen.

6. Er worden plechtig resoluties aangenomen — en vervolgens vergeten.

7. Je hebt die baan bij Davis Main vanwege mij aangenomen.

8. Als je me aangenomen had, had je ruim gewonnen.

9. Het geestelijke paradijs heeft thans werkelijk wereldomvattende afmetingen aangenomen.

10. Ik ben aangenomen voor het studenten programma, papa.

11. Neen, want gesels zoals kanker en hartkwalen hebben epidemische proporties aangenomen.

12. Aangenomen wordt dat Stephen binnen twee jaar zal sterven.

13. De staking eindigde nadat het parlement het meervoudig stemrecht had aangenomen.

14. Aangenomen dat Job een rechtvaardig man was, zou Jehovah hem dan straffen?

15. De plaats werd Tarparrie genoemd, waarvan wordt aangenomen dat het "modderbeek" betekent.

16. Je hebt hier nogal een zen-houding over aangenomen, Castle.

17. Na de inwijding werd de tempel door de Heer aangenomen.

18. IN VEEL landen heeft obesitas bij kinderen epidemische vormen aangenomen.

19. Hij heeft zangles aangenomen, de opera " s Miss Ingram, is zo goed.

20. De medewerker stond recht, schudde mij de hand en zei: ‘U bent aangenomen.’

21. Hij werd aangenomen om voor de twee koeien van de profeet te zorgen.

22. De wetten inzake proselitisme werden in 1938 en 1939 in Griekenland aangenomen.

23. Van weggelaten statistieken wordt aangenomen dat deze de waarde 0 hebben.

24. Hij schreef een aanbevelingsbrief voor mij om aangenomen te worden voor de graduate school.

25. Het verdrag werd aangenomen te San José, Costa Rica, op 22 november 1969.

26. Ze leeft... aangenomen dat ze de infecties overleeft als gevolg van Liams amateuristische operatie.

27. □ Onlangs werd in Ecuador een wet aangenomen op grond waarvan godsdienstonderricht op school wordt toegestaan.

28. Namen werden soms gegeven of aangenomen wegens de fysieke kenmerken van de persoon in kwestie.

29. Het werk dat in 1919 een klein begin had, heeft nu verbazingwekkende afmetingen aangenomen.

30. Ze werd aangenomen op de New York University, maar wilde liever actrice worden.

31. De VS heeft onlangs de wetgeving aangenomen, gericht op omkoping en wangedrag in de Congo.

32. In 1936 Werd Marie Faustine ernstig ziek; naar destijds aangenomen werd, leed ze waarschijnlijk aan tuberculose.

33. Als ik dacht dat hij een verstandige dokter zou zijn, had ik hem nooit aangenomen.

34. Aangenomen wordt dat de beeldjes „amuletten ter bevordering van bevruchting en bevalling” zijn geweest.

35. Ook werden de door het concilie aangenomen kerkelijke wetten door de keizer bekrachtigd en ten uitvoer gelegd.

36. Zij hadden de eeuwige beginselen en waarheden van het evangelie van Jezus Christus geleerd en aangenomen.

37. Voor de schattingen in deze bodsimulatorkolommen wordt aangenomen dat alle bodaanpassingen op advertentiegroepniveau zijn verwijderd.

38. + 4 Ze antwoordden: ‘U hebt ons niet afgezet of onderdrukt en u hebt van niemand iets aangenomen.’

39. Blijkbaar was het nieuws dat onbesneden heidenen „het woord van God hadden aangenomen” al voor hem uit gereisd.

40. Op zijn vijftiende deed Pop voor het eerst auditie bij komediantengezelschap Comedytrain, maar werd niet aangenomen.

41. IN 1911 werd in Groot-Brittannië een wet aangenomen die het leven van mijnwerkers moest redden.

42. Nadat de resolutie is aangenomen, dient ze gedateerd, ondertekend en in het gemeentearchief opgeborgen te worden.

43. Van de regel van l'Hôpital wordt algemeen aangenomen dat deze het werk was van de Zwitsers wiskundige Johan Bernoulli.

44. Ganga wordt uitdrukkelijk vernoemd in de Rig Veda, het oudste en naar wordt aangenomen ook heiligste van de hindoegeschriften.

45. Marketplace Facilitator-belasting is een juridische term voor wetgeving die door afzonderlijke staten van de Verenigde Staten is aangenomen.

46. Eigenlijk hebben we Brian aangenomen omdat hij twee jaar deeltijds aan het werken was en voltijds bij Wikipedia. We hebben hem dus aangenomen zodat hij toch een leven zou hebben en af en toe naar de bioscoop zou gaan.

47. 15 Vervolgens maakte Jehovah melding van de Behemoth, naar algemeen wordt aangenomen het nijlpaard (Job 40:15-24).

48. Georgië heeft het verdrag op 20 mei 1999 aangenomen en zich aldus verplicht zich aan de bepalingen ervan te houden.

49. Resolutie 2118 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd door de VN-Veiligheidsraad unaniem aangenomen op 27 september 2013.

50. DE Australische maagbroedkikker, waarvan aangenomen wordt dat die sinds 2002 uitgestorven is, had een bizarre manier om zich voort te planten.

51. Resolutie 1874 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 12 juni 2009.

52. De administratieve structuur van de staten, regio's en zelf-bestuurde van lichamen is in de nieuwe grondwet in 2008 aangenomen.

53. Jean Guitton studeerde aan het Lycée du Parc in Lyon en werd aangenomen op de École normale supérieure in Parijs.

54. Ze had geen hoop op redding, dus had ze de harde houding aangenomen dat ze moest berusten in haar verschrikkelijke lot.

55. In 1916 werd daar een wet aangenomen die alle ongehuwde mannen tussen de 18 en 40 jaar dienstplichtig maakte.

56. De SAR-limiet die in de Verenigde Staten is aangenomen, is een gemiddelde van 1,6 W/kg over één gram weefsel.

57. Het wordt algemeen aangenomen dat de vroegste menselijke kunstwerken de verbazend bekwame grotschilderingen zijn die we allemaal kennen van Lascaux en Chauvet.

58. Tot de in 1993 aangenomen grondwet kende Andorra's politieke stelsel geen duidelijke scheiding van de uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht.

59. De jonge vrouw was mooi en aantrekkelijk, en bij de dood van haar vader en moeder had Mo̱rdechai haar als zijn dochter aangenomen.

60. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen.

61. In feite, toen margarine werd uitgevonden, hebben verschillende staten wetten aangenomen om het roze te verven zodat we allemaal zouden weten dat het nep is.

62. Algemeen wordt aangenomen dat de in de Bijbel genoemde nardus gewonnen werd uit een kleine aromatische plant (Nardostachys jatamansi) die in de Himalaja voorkomt.

63. Zijn hele gezin steunt hem daarbij en zijn vrouw heeft zelfs een baantje aangenomen zodat ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

64. Ongeveer twee weken geleden werd in de Europese Unie een wet aangenomen die het gebruik van BPA in babyflessen en anti-lekbekers verbiedt.

65. Na overleg met de Italiaanse president Sergio Mattarella stemde hij erin toe aan te blijven totdat de begroting voor 2017 door het parlement zou zijn aangenomen.

66. De vlag van Utah werd aangenomen op 11 maart 1913 en toont het zegel van Utah in een gouden cirkel op een blauwe achtergrond.

67. Zo heeft Ogun, de Joruba-god van de oorlog, de identiteit aangenomen van de katholieke ’heiligen’ Antonius of Joris, die beiden soldaten en helden van de christenheid waren.

68. Bekwame artsen die de uitdaging hebben aangenomen om Jehovah’s Getuigen zo’n behandeling te geven, hebben een werkwijze ontwikkeld die veilig en doeltreffend is, zoals uit talloze medische rapporten blijkt.

69. Proposition 8 was een referendum (ballot proposition) en staatsgrondwettelijk amendement in de Amerikaanse deelstaat Californië dat op 4 november 2008 werd aangenomen door de kiezers van die staat.

70. Aangenomen wordt dat de energie die jaarlijks in Groot-Brittannië door zulke buiten gebruik zijnde apparaten wordt verbruikt, een half miljoen ton broeikasgassen teweegbrengt, gegenereerd door elektrische centrales.

71. Sommige critici willen de aanklacht van vervalsing wat afzwakken door te zeggen dat de schrijver Daniël als pseudoniem gebruikte, zoals ook sommige oude niet-canonieke boeken onder aangenomen namen zijn geschreven.

72. Op basis van de getuigenis van Johannes Malalas en de Epitome de Caesaribus dat Gallienus op het moment van zijn dood ongeveer 50 jaar oud was, wordt algemeen aangenomen dat hij rond 218 werd geboren.

73. In 1924 werd de Immigration Restriction Act aangenomen, waarbij eugenetici voor het eerst een rol speelden bij debatten in het Congres als expert-adviseurs over de dreiging van de komst van volkeren uit Oost- en Zuid-Europa.

74. Misschien hebben ze toegelaten dat de geest van de wereld hun gevoel van dringendheid heeft ondermijnd, waardoor ze een geestelijk lauwe houding ten aanzien van bijbelstudie, gebed, christelijke vergaderingen en de bediening hebben aangenomen (2 Petrus 3:3, 4, 11, 12).

75. Na gesproken te hebben over de glorierijke hoop van degenen die door Jehovah als zijn door de geest verwekte „zonen” en „medeërfgenamen met Christus” in het hemelse koninkrijk zijn aangenomen, zei Paulus: „De vurige verwachting van de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods.