Meaning of word khự nự

in Vietnamese - Lao dictionary

khự nự đgt. ຄັດງ້າງຮ້າຍດ່າ. Đừng khự nự với nó làm gì: ຄັດງ້າງຮ້າຍດ່າມັນເຮັດຫຍັງ.
Xem thêm https://vdict.pro/vi-vi/khự+nự