chiến thần in Russian

@Chiến thần
- Марс

Sentence patterns related to "chiến thần"

Below are sample sentences containing the word "chiến thần" from the Vietnamese - Russian. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chiến thần", or refer to the context using the word "chiến thần" in the Vietnamese - Russian.

1. Từ trong hư không xuất hiện Crane, chiến binh của các chiến binh, mang thanh kiếm của chiến thần.

Но вышел из тeни Крон - воин воинов, хранитель свящeнного меча.