ánh nắng ban mai in Vietnamese

ánh nắng ban mai
[ánh nắng ban mai]
morning sunlight
Dạo chơi dưới ánh nắng ban mai rực rỡ
To take a walk in the bright morning sunlight

Use "ánh nắng ban mai" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "ánh nắng ban mai" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ánh nắng ban mai", or refer to the context using the word "ánh nắng ban mai" in the Vietnamese Dictionary.

1. Đó là nơi mà chúng ta thấy được ánh nắng ban mai đầu tiên và áng sáng cuối cùng trong đêm.

2. Trong ánh nắng ban mai, bà nghĩ đến lòng can đảm và đức tin của Ba-rác, thủ lĩnh đội quân.

3. Nào là chị cẩm tú cầu thật lộng lẫy… Tất cả các loài hoa đều thật rực rỡ trong ánh nắng ban mai

4. Dưới ánh nắng ban mai, ông đi trên con đường bụi bậm, qua khỏi vườn nho, xuyên qua rừng ôliu, và lên sườn đồi dốc.

5. Cậu bé chắc rằng mình sẽ bị xử tử; nhưng Richard đã tha thứ cậu bé như là hành động nhân từ cuối cùng, nói rằng: "Sống tiếp đi, và dưới ân huệ của ta hãy tận hưởng ánh nắng ban mai," sau đó ông trả tự do cho cậu cùng với 100 shilling.