đóng họ in Vietnamese

đóng họ
[đóng họ]
xem đóng hụi

Use "đóng họ" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "đóng họ" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đóng họ", or refer to the context using the word "đóng họ" in the Vietnamese Dictionary.

1. Hầu như ngay từ lúc quân đội Đức chiếm đóng, họ đã có kế hoạch qui mô để săn lùng và bắt giữ Nhân-chứng Giê-hô-va.