Meaning of word được ăn cả, ngã về không

in Vietnamese dictionary
được ăn cả, ngã về không
Nghĩa bóng: biểu thị hành động liều lĩnh, nếu được thì sẽ được rất nhiều, nếu không đạt được thì sẽ mất hết không còn gì (hành động giống mấy ông đánh bạc hoặc cùng đường không còn phương án chắc chắn nào khác)
sink or swim; neck or nothing; all or nothing; double or quits; winner takes all

Sentence pattern with the word "được ăn cả, ngã về không"

Below are sample sentences containing the word "được ăn cả, ngã về không" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "được ăn cả, ngã về không", or refer to the context using the word "được ăn cả, ngã về không" in the Vietnamese Dictionary.

1. Không ai được ăn cắp của Rabbit cả

2. Chúng ta không ngừng tay cả khi kẻ địch đã ngã xuống

3. Nói tóm lại, ngươi được cả về mặt làm ăn... lẫn cả tầm nhìn xa trông rộng.

4. “Mấy ngày nay tôi không được ăn rau cải gì cả.

5. Nhưng tôi không e dè về bản ngã của mình nữa.

6. Không ăn thua gì cả.

7. Tôi chẳng biết gì về nấu ăn cả.

8. Tôi chạy như bay về nhà, và tôi không ngã, tôi không va đập.

9. Trước tiên, sóc con thì không thể ăn được cả hạt dẻ to, đúng không?

10. 16 Anh thèm được ăn no vỏ đậu mà heo ăn, nhưng không ai cho anh thứ gì cả.

11. Té ngã, nhưng về cơ bản là ngã như một con búp bê vải.

12. Chúng không ngã.

13. Cả hai sẩy chân ngã trong bóng tối.

14. Ngay cả khi chúng ta đến đó, Chúng ta cũng không có thức ăn để quay về.

15. Và theo lệnh Đức Vua, không được hát hò hay ăn mừng gì cả.

16. Và theo lệnh Đức Vua, không được hát hò hay ăn mừng gì cả

17. Chúng ta đã biết là A Đam asa ngã vì đã ăn btrái cấm, theo lời của Thượng Đế; và do đó chúng ta thấy rằng, vì sự sa ngã của ông nên tất cả nhân loại trở thành một dân tộc clạc lối và sa ngã.

18. Chúng không gục ngã!

19. Tất cả chúng ta đều thỉnh thoảng vấp ngã.

20. Chẳng phải cả hai sẽ ngã xuống hố sao?

21. Hôm nay, cuộc họp không phải về nuôi con, nấu ăn hay giá cả lương thực ngoài chợ.

22. 1 Nê Phi 8:30, 33—Những người bám vào thanh sắt, ăn trái cây đó và không sa ngã

23. Chúng không được báo trước, và chúng làm ta ngã quỵ.

24. Chẳng phải cả hai sẽ ngã xuống hố sao?”.

25. Ngã xuống, ngay cả con trai của ban mai!