đẹp mã in Vietnamese

đẹp mã
[đẹp mã]
xem hào nhoáng

Use "đẹp mã" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "đẹp mã" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đẹp mã", or refer to the context using the word "đẹp mã" in the Vietnamese Dictionary.

1. Rất đẹp mã.

2. Anh chàng Sĩ Quan đẹp mã hôm nay đã trở thành 1 người cha!