Meaning of word đồ tồi

in Vietnamese dictionary
Đồ tồi nghĩa bóng thường dùng để nói đến người xấu, có nhân cách kém so với đánh giá của người đối diện.
Nghĩa đen: đồ vật không tốt, không đảm bảo chất lượng, hàng phế thải.
[đồ tồi]
(nghĩa xấu) Silly thing; good- for -nothing.

Use "đồ tồi" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "đồ tồi" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đồ tồi", or refer to the context using the word "đồ tồi" in the Vietnamese Dictionary.

1. Roger, anh đang là đồ tồi đấy.

2. Nhưng anh thì lại bỏ em, đồ tồi!