điệu đà in Vietnamese

điệu đà
[điệu đà]
Cách viết khác : điệu đàng [điệu đàng]
(thân mật) la-di-da-lah-di-dha
phát âm điệu đàng
a la-di-da accent
(thân mật) have affected manners

Use "điệu đà" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "điệu đà" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "điệu đà", or refer to the context using the word "điệu đà" in the Vietnamese Dictionary.

1. Anh ấy nói rất điệu đà.

2. “Thủy Tiên điệu đà bên xích đu”. iOne.

3. Trông cô điệu đà và hấp dẫn quá, Brenda.

4. Nghe được đấy, nhưng tôi không phải là một cô gái điệu đà, và tôi chưa bao giờ, chưa từng tăm tối.

5. Nghe được đấy, nhưng tôi không phải là một cô gái điệu đà, và tôi chưa bao giờ, chưa từng tăm tối

6. Anh có thể hình dung xem nó kinh khủng thế nào với mọi người khi thấy anh lang thang sau lưng bà nội trợ mắt tròn xoe, điệu đà đó lợi dụng sự cô đơn của bà ấy?