a ha in Vietnamese

a ha
[a ha]
aha; ha; ah; oh
A ha ! Tên trộm bị cảnh sát tóm rồi !
Ha ! The thief is caught by the police !
A ha ! Cô gái xinh quá !
Aha ! What a pretty girl !

Use "a ha" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "a ha" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "a ha", or refer to the context using the word "a ha" in the Vietnamese Dictionary.

1. – A-ha cưng.

2. A-ha, phải, tất nhiên.

3. A ha, chờ chút đã.

4. A-ha, cô ấy đây rồi.

5. 25 Khi tù và thổi, nó nói: ‘A ha!’,

6. A ha ha ha! Đó là một kiệt tác!

7. 3. a) Ha-ma-ghê-đôn thật sự là gì?

8. A, Ha Ni sẽ làm cơm trưa đóng hộp ạ?

9. Còn còn một người anh tên là A-ha-ron.

10. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2012. ^ “a-ha Biography”.

11. 3, 4. (a) Ha-ba-cúc đã nêu lên những câu hỏi nào?

12. Và ai đó bất chợt "A ha" khi khám phá ra có thể dùng hệ thống tọa độ.

13. Và ai đó bất chợt " A ha " khi khám phá ra có thể dùng hệ thống tọa độ.

14. Bài hát có chứa đoạn nhạc mẫu từ bài hát hit "Take on Me" của ban nhạc A-ha.

15. 8 Khốt là cha A-núp, Xô-bê-ba và các gia tộc của A-ha-hên con trai Ha-rum.

16. "Feel This Moment" có sử dụng một phần giai điệu từ bài hát "Take on Me" của ban nhạc A-ha.

17. 2 Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Kẻ thù đã nói nghịch lại các ngươi rằng: ‘A ha!

18. 15 Tôi triệu tập họ lại tại con sông chảy đến A-ha-va+ và chúng tôi đóng trại ở đó ba ngày.

19. Harald Zwart đã đạo diễn nhiều video âm nhạc cho ban nhạc Na Uy a-ha, bài hát "Velvet" và "Forever Not Yours".

20. "Feel This Moment" chứa đoạn nhạc mẫu của "Take On Me" sáng tác bởi Magne Furuholmen, Morten Harket và Pål Waaktaar, biểu diễn bởi A-ha.

21. Anh đã từng hợp tác với một số nghệ sĩ như Morten Harket - thành viên chính của nhóm nhạc A-ha - cũng như nghệ sĩ violon Arve Tellefsen.

22. Sau khi SechsKies tan rã, Eun bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 2000 với một EP bao gồm "A-Ha" vào ngày 27 tháng 10 năm 2000.

23. Sau khi nhóm tan rã năm 2000, Eun theo đuổi sự nghiệp solo vào năm 2001 với đĩa đơn đầu tiên ("A-Ha") và chủ yếu tập trung vào hip-hop kể từ đó.

24. 11 Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ đưa tay ra lần nữa, lần thứ nhì, để đòi số người sót lại trong dân ngài từ A-si-ri,+ Ai Cập,+ Phát-rô,+ Cút-sơ,+ Ê-lam,+ Si-nê-a,* Ha-mát và các hải đảo.

25. Ê-sai viết: “Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát cùng các cù-lao biển.

26. 21 Rồi tôi công bố một kỳ kiêng ăn ở đó, tại sông A-ha-va, để chúng tôi hạ mình xuống trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự hướng dẫn của ngài cho chuyến hành trình, cho chúng tôi, con cái và toàn bộ tài sản của chúng tôi.

27. Tôi ước tôi có thể nói bạn rằng khi bạn quyết định là pro-voice, bạn sẽ tìm thấy những khoảng khắc tuyệt đẹp khi bạn vượt qua được và những khu vườn đầy hoa, khi lắng nghe và kể chuyện mà tạo ra những khoảng khắc "a-ha" tuyệt vời.

28. 11 Và chuyện rằng vào ngày đó Chúa lại sẽ đưa tay ra lần athứ hai để cứu vớt dân còn sót lại của Ngài, tức là dân sót lại ở A Si Ri, Ai Cập, Pha Trô, Cút, Ê Lam, Si Nê A, Ha Mát, cùng các hải đảo.

29. Magic in the Air (CD có 3 bài hát; bao gồm bản phối lại bài hát "Manhattan Skyline"của a-ha) (2001) Playing Live in a Room (CD có 5 bài hát) – Virgin – (2000) Kings of Convenience's Live Acoustic Sessions - Milan 2009 (EP có 4 bài hát) (2010) Cornelius – "Drop (The Tusen Takk Rework)" (2002) và "Omstart" (2006) Feist – "Know-How" và "The Build Up" (Riot on an Empty Street) và trong "Cayman Islands" từ đĩa đơn "Know-How" (2004) Biz Markie - "Clowns and Kings" EP Split Tour (2004) ^ Convenience

30. 5 Vậy nên, một người đã được cử lên làm tổng lảnh binh các đạo quân của dân Nê Phi, (tên ông là Giô Ram, và ông có hai người con trai, Lê Hi và A Ha)—bấy giờ Giô Ram và hai con trai của ông biết An Ma là thầy tư tế thượng phẩm cai quản giáo hội, và có nghe rằng ông có tinh thần tiên tri, nên họ tìm đến ông để hỏi xem Chúa có muốn họ vào vùng hoang dã tìm các đồng bào của họ bị dân La Man bắt cầm tù chăng.