ai lao in Vietnamese

Ai Lao
[Ai Lao]
xem Lào

Use "ai lao" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "ai lao" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ai lao", or refer to the context using the word "ai lao" in the Vietnamese Dictionary.

1. Quân Ai Lao nghe tin tan rã.

2. Ai Lao Tượng trưng người Thái-Lào.

3. Hay xem ai lao vào sảnh lấy chúng đầu tiên.

4. Ai Lao phải cử sứ sang xin chuộc lại tù binh.