Meaning of word bằng mặt không bằng lòng

in Vietnamese dictionary
bằng mặt không bằng lòng
Bằng mặt: nghĩa bóng là thái độ hòa nhã vui tươi khi đứng trước người khác lộ hẳn ra ngoài khuôn mặt (ví dụ thể hiện bằng việc vui cười, niềm nở không tỏ thái độ khó chịu hay tiêu cực khiến người đối diện vui), hoặc khi tỏ thái độ về sự việc nào đó trước người khác (có thể trực tiếp hoặc gián tiếp - trực tiếp là đối mặt nói chuyện, gián tiếp là thái độ qua sự việc khác).
Bằng lòng: nghĩa bóng là thể hiện thái độ hòa nhã, vui tươi từ trong cảm xúc thực sự, ngược lại là không bằng lòng (không vui, không đồng tình với quan điểm của người đối diện hoặc với sự việc hiện tại).
Bằng mặt không bằng lòng: thể hiện bên ngoài mặt thì vui tươi, cười nói hòa nhã, nhưng trong suy nghĩ thì đang ngược lại với biểu hiện ra bên ngoài.
Ngữ cảnh: Thường thì trong các sự việc khó xử hoặc bị gây sức ép khiến người ta không vui nhưng vẫn phải cố gắng tươi cười, hòa nhã.

[bằng mặt không bằng lòng]
willing speech but unwilling heart

Sentence pattern with the word "bằng mặt không bằng lòng"

Below are sample sentences containing the word "bằng mặt không bằng lòng" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bằng mặt không bằng lòng", or refer to the context using the word "bằng mặt không bằng lòng" in the Vietnamese Dictionary.

1. Bằng mặt, bằng cả lòng.

2. Ngụy Trưng không bằng lòng, nói: - Vua Thuấn từng nói với quần thần, không thể trước mặt thì tỏ ra bằng lòng, sau lưng lại nói khác.

3. Không bằng lòng chút nào...

4. Thiên hoàng không bằng lòng.

5. Tôi không bằng lòng thế đâu.

6. Bề mặt hang không bằng phẳng.

7. Ông có bằng lòng như vậy không?

8. Cha mẹ mình sẽ không bằng lòng.’

9. trong lòng sướng vui không gì bằng.

10. Bạn sẽ bằng lòng cho làm thế không?

11. Vậy em có bằng lòng lấy anh không? "

12. Anh chị có tấm lòng bằng thịt không?

13. Ta... bằng lòng.

14. Ta bằng lòng.

15. Công bằng lòng.

16. Người biết lắng nghe thì không chỉ nghe bằng tai mà còn bằng tấm lòng.

17. Anh có bằng lòng cưới em làm vợ không?.

18. Không được phép chạm bóng bằng lòng bàn tay.

19. Nang Ngõa bằng lòng.

20. Kính Tông bằng lòng.

21. Lưu Biểu bằng lòng.

22. Chu Thử bằng lòng.

23. Trần Thắng bằng lòng.

24. Vua Xiêm bằng lòng" .

25. Anh không bằng lòng về em và con à, David?