Meaning of word cảm kích

in Vietnamese dictionary
cảm kích
[cảm kích]
động từ
To be moved and fired; to appreciate
cảm kích trước sự chăm sóc ân cần của ai
to be moved and fired by someone's solicitous care
cảm kích trước sự hy sinh dũng cảm của một chiến sĩ
to be moved and fired by the courageous sacrifice of a combatant

Sentence pattern with the word "cảm kích"

Below are sample sentences containing the word "cảm kích" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cảm kích", or refer to the context using the word "cảm kích" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tôi rất cảm kích.

2. Bác rất cảm kích.

3. Anh rất cảm kích.

4. Anh rất cảm kích

5. Em rất cảm kích.

6. Ta sẽ rất cảm kích.

7. Tôi rất cảm kích, LeAnn.

8. Bác rất cảm kích cháu, Morgan.

9. Thế, chúng tôi rất cảm kích.

10. Cảm ơn, em rất cảm kích.

11. Tôi rất cảm kích điều đó.

12. Và ta sẽ luôn luôn cảm kích.

13. Rất cảm kích về sự chào đón.

14. Rất cảm kích anh chiều ý tôi.

15. Em thật sự rất là cảm kích.

16. Tôi rất cảm kích về đề nghị đó.

17. * Nội dung của sách làm tôi cảm kích.

18. Láng giềng tốt nhận với lòng cảm kích

19. Điều ấy khiến tôi cảm kích quá đỗi”.

20. Rất cảm kích điều đó, Miller ạ, thật đấy.

21. Tôi rất cảm kích thiện ý của anh, nhưng...

22. Tôi cảm thấy rất cảm kích và hạ mình.

23. Cuối cùng, tôi rất cảm kích kế hoạch giải thoát.

24. Ta nghĩ con sẽ cảm kích một bữa ăn nhẹ.

25. Tụi tớ rất cảm kích nếu các cậu đừng nói.

26. Ông nghe các bài diễn văn thấy cảm kích lắm.

27. Ông nói: “Tổ chức này làm tôi tràn đầy cảm kích.

28. Tôi rất cảm kích, nhưng tôi nghĩ là không cần thiết.

29. Ta có một chút hoài nghi ngươi sẽ cảm kích nhưng...

30. Cháu rất cảm kích tất cả những gì bác đang làm.

31. Song, thay vì thán phục và cảm kích, họ né tránh.

32. Chưởng môn hiểu cho tại hạ, tại hạ rất cảm kích

33. Tiểu thư Stark sẽ rất cảm kích sự tận tâm của ông.

34. Phương đại hiệp, bọn hậu bối chúng tôi vô cùng cảm kích.

35. Không thể dùng lời để nói hết lòng cảm kích của tôi.

36. Chúng tôi cảm kích sự khích lệ và hỗ trợ của ông.

37. Tôi rất cảm kích vì ngài đã giành thời gian, thưa ngài.

38. Chúng ta cảm kích những anh chị yêu dấu này biết bao!

39. Lòng cảm kích biết Ngài từ ngôi vinh hiển đã xuống thế gian

40. tôi rất cảm kích quyết... định của anhtrong một vài năm gần đây.

41. Thật cảm kích biết bao về tình thương cao đẹp Ngài dành cho,

42. Giờ tôi chắc chắn cậu có thể cảm kích chúng tôi rồi đấy.

43. Lòng cảm kích vô cùng về tình thương Chúa ban xuống cho tôi,

44. Chúa Giê-su tỏ lòng cảm kích về nghĩa cử của Ma-ri

45. Ông ấy cảm kích tôi vì đã cứu bộ sựu tập của mình.

46. Tôi rất cảm kích những công sức các em đã đặt vào nó.

47. Rất cảm kích nếu như cung cấp cho tôi bất cứ tin gì.

48. Tôi rất cảm kích vì cô đã tới với tư cách cá nhân.

49. Ngài rất cảm kích sự hỗ trợ mà quý quốc đã cống hiến.

50. Bạn có cảm kích khi hội đồng trưởng lão làm việc hợp nhất không?