Meaning of word cậu cả

in Vietnamese dictionary
Cậu cả là cách gọi người con trai trưởng trong gia đình.
Cậu: là cách gọi người em trai của mẹ.

Những câu bên dưới có chứa từ "cậu cả" tuy nhiên không phải mang ý nghĩa đúng với danh từ này.
Danh từ
eldest boy in a family young ma

Sentence pattern with the word "cậu cả"

Below are sample sentences containing the word "cậu cả" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cậu cả", or refer to the context using the word "cậu cả" in the Vietnamese Dictionary.

1. Của cậu cả đấy.

2. Cậu cả có nhà không?

3. Không ai bắt cậu cả.

4. Không ai chế nhạo cậu cả.

5. Không ai trách cứ cậu cả.

6. Không ai bắt nạt cậu cả.

7. Của cậu cả đấy, mặt búp bê.

8. Của cậu cả đấy, người anh em.

9. Tớ đã chơi với cậu cả đời.

10. Cô ta nhìn cậu cả đêm đấy.

11. Ở đây chả ai nhớ đến cậu cả

12. Tôi không có quà gì cho cậu cả.

13. Không ai như cậu cả Barney, được chứ?

14. Mình chẳng muốn biết gì về cậu cả.

15. Tất cả đều là nhờ cậu cả, Rosie.

16. Rusty, tôi đã gọi cậu cả ngày hôm qua.

17. Không ai phản đối điều đó với cậu cả.

18. Chưa có gì phía trên giường của cậu cả.

19. Tôi nói với cậu cả ngàn lần rồi mà, Benjamin.

20. Dù vậy, nó không liên quan gì đến cậu cả.

21. Và cô ấy cứ rên rỉ về cậu cả buổi tối.

22. Tôi chả đụng chạm gì tới cô bạn của cậu cả.

23. Cậu cả và cô ba sẽ cùng đi với chúng tôi.

24. Tôi không bao giờ muốn làm hại gia đình cậu cả, Edgar.

25. Tôi và cậu cả sẽ đi làm việc này cùng các bác.

26. Nếu cậu không nhận tội, chẳng ai nghe cậu cả, chấm hết.

27. Vì cậu cả ngày hôm này hầu như không nói lời nào.

28. tôi chẳng quan tâm chó gì tới cậu hay anh trai cậu cả.

29. Trường này... nó không như trường cũ của cậu cả những trường khác.

30. Không có một cảnh sát nào trong thành phố này chịu giúp cậu cả.

31. Thế nên chẳng có lý do gì tôi cần phải biết về đời sống hẹn hò của cậu cả.

32. Không biết khi nào cậu sẽ thành dã thú, nên tôi phải trông chừng cậu cả ngày lẫn đêm.

33. Cùng đi với Gabriele là bà vợ đang mang bầu Teresina, 27 tuổi, và hai cậu con trai, cậu cả Vicenzo 2 tuổi và đứa út Raffaele còn chưa thôi nôi.