chân thực in Vietnamese

chân thực
[chân thực]
như chân thật
tính chân thật
truthfulness

Use "chân thực" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "chân thực" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chân thực", or refer to the context using the word "chân thực" in the Vietnamese Dictionary.

1. Chân thực.

2. Hãy chân thực.

3. và ba là, nếu đã nói mình chân thực thì nên chân thực đi.

4. Khi tôi nói tính chân thực, ý́ tôi là tính chân thực của ảnh.

5. Nó sẽ không chân thực

6. Nó thiếu tính chân thực.

7. Nó chân thực một cách tuyệt vời.

8. Đây là bài hát chân thực, Emmet.

9. Như thế, cuộc sống trở thành chân thực.

10. Chân thực chính xác nội tâm con người.

11. Báo chí đăng đầy ảnh chân thực của em.

12. Như vậy sẽ chân thực hơn trước ống kính.

13. Nhưng Disney World rất chân thực với bản thân.

14. " Cám ơn vì màn trình diễn chân thực đó.

15. " Chân Thành và Chân Thực " -- xuất bản năm 1960 -- chỉ ra khởi điểm khi tính chân thực có mặt trong từ điển của chúng ta.

16. Nó sẽ chân thực hơn nếu cô ấy đọc nó"

17. Đặc điểm chung là chân thực, đơn giản, khỏe mạnh.

18. Nó sẽ chân thực hơn nếu cô ấy đọc nó "

19. Nó mang những thứ chân thực vào trong hành động.

20. Sẽ chân thực hơn với phi đao trên lưng ngươi.

21. (Tiếng cười) Nhưng Disney World rất chân thực với bản thân.

22. Và bất chấp điều đó, nó lưu giữ mức độ chân thực.

23. Ba câu thơ đó chính là cốt lõ của tính chân thực.

24. Màu sắc rất chân thực, anh gần như có thể nếm trải chúng.

25. Tính chân thực đang trở thành cảm nhận mới của người tiêu dùng.

26. Tuy nhiên tính chân thực của câu chuyện này đã bị nghi vấn.

27. Vì có một nghịch lý căn bản ở đây: Ai cũng đều có trải nghiệm chân thực cả, không công ty nào có thể cung cấp một trải nghiệm thiếu chân thực hết.

28. Trong khi các bạn suy nghĩ thì hãy để tôi quay lại với Lionel Trilling, trong cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc của ông về tính chân thực, "Chân Thành và Chân Thực" -- xuất bản năm 1960 -- chỉ ra khởi điểm khi tính chân thực có mặt trong từ điển của chúng ta.

29. Đó là lời miêu tả chân thực về vụ đổ vỡ của chúng ta.

30. Một là, đừng tuyên bố mình chân thực trừ phi thực sự như thế.

31. Tại sao chúng ta cảm thấy rằng cái này chân thực hơn cái kia?

32. Nó làm mất dần vẻ chân thực vốn có của đời sống xã hội.

33. là não bộ ko phát triển để nhìn thấy thế giới một cách chân thực.

34. Và những ý tưởng này -- con tàu trên kia, là một cách sử dụng chân thực các chất liệu, nó hoàn toàn tương tự với cách sử dụng chân thực của chất liệu của gỗ ép.

35. Thách thức này đòi hỏi sự khiêm tốn – và chân thực về mặt trí tuệ.

36. Chìa khóa của việc chân thực với bản thân là phải biết mình là ai.

37. Và giờ với nền kinh tế trải nghiệm, nó tập trung đưa ra tính chân thực.

38. Và mặc dù Mark là một thằng khốn, họ cũng từng có những điều chân thực.

39. Được rồi, không còn gì phải bàn cãi về tính chân thực của những cảm xúc đó.

40. Cô miêu tả công việc của mình là "làm cho nhân vật trở nên chân thực hơn".

41. là dành thời gian và tiền bạc vào việc thỏa mãn khát vọng về sự chân thực.

42. Tuy nhiên, không chỉ người Hà Lan, mà ai ai cũng đều mong muốn tính chân thực.

43. Chúng ta cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài của nó, làm nó nội tâm và chân thực hơn.

44. PM: Được rồi, không còn gì phải bàn cãi về tính chân thực của những cảm xúc đó.

45. Nên để̉ đạt được một kết quả chân thực, Tôi nghĩ nó đi đến việc lập kế hoạch.

46. Đôi mắt của Lawrence phản ánh chân thực những điều luôn giằng xé trong tâm can của Ree.".

47. Sự chân thực của những tiếng la hét, những thân người bị thổi tung lên... hay quê hương họ bị tàn phá,

48. Những thứ chúng tôi nghe được từ đầu thu sóng là những âm thanh chân thực nhất của biến đổi khí hậu.

49. Những ai đã mặc lấy nhân cách mới thì không nói những lời thiếu chân thực, đay nghiến, tục tĩu hay tiêu cực.

50. Nên miễn là chúng ta có cảm nhận đích thực của con người, thì mỗi trải nghiệm qua đi đều là chân thực cả.

Compound words containing "chân"

Below are compound words containing "chân" in the Vietnamese Dictionary dictionary. We can refer to list of compound words containing "chân" sound to find many more compound words.

chân bàn, chân bì, chân cheo, chân châu, chân chính, chân chó, chân chạy, chân chấu, chân chỉ, chân chỉ hạt bột, chân chữ, chân chữ bát, chân cầu, chân cống, chân dung, chân dung tự hoạ, chân dây neo, chân ga, chân ghế, chân giày chân dép, chân giá trị, chân giò, chân giò rút xương, chân giả, chân giừơng, chân gỗ, chân hãm, chân không, chân khớp, chân kính, chân lông, chân lý, chân lý vĩnh viễn, chân lưng, chân mây, chân nhân