Meaning of word chặc

in Vietnamese dictionary
chặc
[chặc]
động từ
To click (one's tongue)
chặc lưỡi chê bai
to click one's tongue scornfully

Sentence pattern with the word "chặc"

Below are sample sentences containing the word "chặc" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chặc", or refer to the context using the word "chặc" in the Vietnamese Dictionary.

1. Bám chặc vào

2. Nick, giữ chặc nhé!

3. Giữ chặc nhé!

4. bám chặc vào!

5. Bám chặc vào, Nick!

6. (Chặc lưỡi) Phải mất một lúc lâu.

7. Em không biết, chặc là họ theo dõi anh.

8. mày giữ nó cho chặc đó

9. Nhưng ngoài cái đó, các bạn nghe tôi chặc lưỡi khi tôi lên sân khấu-- (Chặc lưỡi)-- với cái lưỡi của tôi.

10. (Chặc lưỡi) Tôi sinh ra với hai khối u ác tính ở mắt, ung thư võng mạc.

11. Và đó là vấn đề chúng ta tạo ra cho chính bản thân mình qua việc sử dụng thiếu chặc chẽ nguồn nguyên liệu khan hiếm.

12. Chính chúng ta đã gây ra những vụ dầu tràn khi chúng ta nhập khẩu dầu từ những nơi mà không có những đạo luật chặc chẽ về môi trường.

13. Trong chuyến đi tôi nghe nói rằng lầu năm là nơi ở của các hướng dẫn viên...... bị giám sát chặc chẽ để họ không bị...... sai lạc trong suy nghĩ khi tiếp xúc với ý tưởng phương Tây.

14. Nhưng ý nghĩ rằng ta có thể phát triển nhẹ nhàng tới mức đấy với chỉ một vài trục chặc nho nhỏ là hoàn toàn sai lầm, sai lầm một cách nguy hiểm, bởi nó có nghĩa là chúng ta chưa chuẩn bị cho những gì sắp tới.

15. Tác động chính đến sự cải cách này đến từ siêu sao Jimi Hendrix và nhóm nhạc Anh Cream, những người đã thúc đẩy Airplane (cũng như nhiều nhóm nhạc khác) thực hiện những âm thanh mạnh mẽ hơn để tạo được dấu ấn trên chặc đường phát triển.

16. Đó là thế giới thực,và trừ khi chúng ta tìm ra một con đường để toàn cầu hóa nền dân chủ hay dân chủ hóa toàn cầu, chúng ta sẽ ngày một tăng thêm không chỉ là nguy cơ thất bại trong việc giải quyết những vấn đề xuyên quốc gia nói trên mà còn nguy cơ đánh mất chính nền dân chủ, bị khóa chặc trong cái hộp nhà nước và quốc gia cũ kỹ, không giải quyết được những vấn đề dân chủ toàn cầu.