chỉ đường in Vietnamese

chỉ đường
[chỉ đường]
to tell the way; to show the way; to give somebody directions
Làm ơn chỉ tôi đường đến sân bay
Please tell/show me the way to the airport
Nhờ ai chỉ đường
To ask for directions from somebody

Use "chỉ đường" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "chỉ đường" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chỉ đường", or refer to the context using the word "chỉ đường" in the Vietnamese Dictionary.

1. Giờ chỉ đường cho tôi nào.

2. Tôi cần một lời chỉ đường.

3. “Những người chỉ đường trên biển”.

4. Bọn tôi cũng muốn được chỉ đường.

5. Tấm gương của Ngài chỉ đường đi.

6. Hertz không có hệ thống chỉ đường.

7. Cánh gà, tôi sẽ chỉ đường anh

8. Cisco-Bộ chỉ đường băng thông rộngStencils

9. Xe có hệ thống chỉ đường mà.

10. Bọn họ dùng nến để chỉ đường.

11. 21 “Hãy dựng cột mốc chỉ đường

12. Chỉ lối cho linh hồn hay chỉ đường?

13. Cisco-Bộ xử lý Chỉ đường/Chia đườngStencils

14. Cha cháu đã chỉ đường cho cháu rồi.

15. Anh ta sẽ chỉ đường cho 2 người.

16. Bác gái, để cháu chỉ đường cho bác.

17. Đến khi nhựa thơm chỉ đường cho chúng ta.

18. Hãy để thánh thần chỉ đường cho chúng ta.

19. Ngoặc đơn chỉ đường và Số mũ dẫn đầu.

20. Anh sẽ chỉ đường cho chúng tôi đến chỗ Drago.

21. Tìm địa điểm trên bản đồ để nhận chỉ đường.

22. Có lẽ cô có thể chỉ đường cho chúng tôi.

23. Anh ấy thật tốt bụng khi chỉ đường đến ga.

24. 9 Hãy dựng cột mốc chỉ đường cho Mô-áp,

25. Biển chỉ đường trên con đường dẫn đến sự sống

26. Tất nhiên em có thể chỉ đường tắt cho cậu ấy.

27. Tìm một địa điểm trên bản đồ và nhận chỉ đường.

28. Bản đồ và thông tin chỉ đường có thể không chính xác.

29. Anh chị chỉ đường cho bọn em ra khỏi đây cũng tốt.

30. Anh sẽ cần ai đó chỉ đường để đi vào cơn bão.

31. Chỉ: đường kẻ hay nét vẽ nhỏ dài (chỉ tay, kẻ chỉ).

32. Để báo cáo về các chỉ đường lái xe không chính xác:

33. Biển chỉ đường mà chúng tôi đã tìm thấy vào năm 1989

34. Các bản đồ và thông tin chỉ đường có thể không chính xác.

35. Khi bạn tìm chỉ đường, chọn thời gian đi hoặc thời gian đến.

36. Deanna Troi, cô là người chỉ đường và là lương tâm của tôi.

37. Bố đã nói cây gậy của ông sẽ chỉ đường cho chúng tôi.

38. Anh sáng đó sẽ chỉ đường cho chúng ta đến mắt của rắn.

39. Nó là một cái tên lửa chỉ đường đến hộ chiếu của tôi.

40. Bố đã nói cây gậy của ông sẽ chỉ đường cho chúng tôi

41. Trên đường đi, chắc chắn ông cũng để ý đến những bảng chỉ đường.

42. Chiếc xe cũng đi kèm với một bộ sưu tập các biển chỉ đường.

43. Hãy xem những thành phố có thông tin chỉ đường phương tiện công cộng.

44. Nhưng tôi có thể xem sơ đồ, và chỉ đường đi cho các bạn

45. Tìm hiểu cách nhận chỉ đường và bắt đầu dò đường trên Google Maps.

46. Bà là người đã chỉ đường Gerda đến lâu đài của bà Chúa Tuyết.

47. Bất chợt, chúng tôi ngạc nhiên thấy một biển chỉ đường có ghi “Hoszowczyk”!

48. Chiếc la bàn này sẽ giữ những tia sáng và chỉ đường đến mê cung.

49. Có thể nào đi đến nơi đến chốn mà không cần biển chỉ đường không?

50. 14 Hãy hình dung một tấm bảng chỉ đường ghi “Đường này theo Sa-tan”.