chang chang in Vietnamese

chang chang
[chang chang]
(nói về nắng) blazing; scorching; blistering
Nắng hè chang chang
The summer sun blazes down
Trời nắng chang chang
The sun is blazing

Use "chang chang" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "chang chang" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chang chang", or refer to the context using the word "chang chang" in the Vietnamese Dictionary.

1. Vào ngày trời nắng chang chang đó, hai Phòng Nước Trời đầu tiên ở Mozambique đã được khánh thành.

2. Những công nhân jua kali (tiếng Swahili dùng để chỉ “mặt trời gay gắt”) phải làm việc dưới nắng chang chang. Họ làm giày xăng đan bằng vỏ xe cũ hoặc đèn dầu lửa bằng hộp thiếc loại.