chanh chua in Vietnamese

chanh chua
[chanh chua]
tính từ
Sharp-tongued, tart, sour, biting, mordant
những lời chanh chua
tart words
ăn nói chanh chua
to have a sharp tongue
con người chanh chua
a person with a tart disposition

Use "chanh chua" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "chanh chua" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chanh chua", or refer to the context using the word "chanh chua" in the Vietnamese Dictionary.

1. Chanh chua quá.

2. Nàng công chúa chanh chua.

3. Cái này chanh chua ghê lắm..

4. Thí dụ, người ta không hiểu tại sao việc thêm vài giọt nước chanh chua sẽ làm tăng vị mặn của thực phẩm.