che tai in Vietnamese

che tai
[che tai]
to cover one's ears
ear-cap

Use "che tai" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "che tai" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "che tai", or refer to the context using the word "che tai" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tôi che tai mắt rồi.

2. Khép chân em vào và che tai con chúng ta lại.

3. Và có thể mọi người sẽ mún che tai lại. nó chứa tiếng nổ rất lớn

4. Vì họ chỉ che tai nạn, những chính sách này là ít tốn kém nhiều hơn cuộc sống khác bảo hiểm.

5. Và trớ trêu thay, nếu bạn muốn nghe nó tốt hơn, bạn cần che tai lại, đó là điều khá ngạc nhiên, nhưng nó hoạt động như vậy đấy.

6. Ví dụ, trong một tập vào tháng 1 năm 2005, một công dân Bắc Triều Tiên tên là Ko Gwang Hyun, một người có mái tóc bù xù che tai, được đưa ra như một hình mẫu tiêu cực, với lời bình luận của người giới thiệu: "Chúng ta không thể không đặt dấu hỏi với khẩu vị về văn hóa của đồng chí này, một người còn không thể cảm thấy xẩu hổ với mái tóc của mình.