chen vai in Vietnamese

chen vai
[chen vai]
shoulder one's way
chen vai thích cánh
be equal (with), jostling

Use "chen vai" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "chen vai" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chen vai", or refer to the context using the word "chen vai" in the Vietnamese Dictionary.

1. Chúng ta “chen vai thích cánh” phụng sự Đức Giê-hô-va cùng anh chị em tín đồ Đấng Christ trung thành.

2. Họ sẽ “đồng tâm” phụng sự Đức Chúa Trời (Bản dịch Trần Đức Huân); hoặc “chen vai thích cánh” (Bản dịch linh mục Nguyễn thế Thuấn; “cùng chung một nỗ lực”, theo phụ chú bên dưới).

3. Phù hợp với điều này, vào năm 1919 Đức Giê-hô-va đã thống nhất các tôi tớ được xức dầu của ngài, ban cho họ “một lòng đồng nhau”, để họ “chen vai thích cánh” phụng sự ngài (Sô-phô-ni 3:9, Nguyễn thế Thuấn).

4. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời khi thấy tất cả các anh em là những người cha đang ngồi chen vai sát cánh với con trai mình lắng nghe những lời giảng dạy của Chúa và nhận được lời khuyên dạy từ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương của Giáo Hội.

5. Là một tổ chức các anh em hùng mạnh của chức tư tế trường cửu của Thượng Đế, chúng ta sẽ cùng nhau đứng vững, chen vai sát cánh, tập trung vào các nguyên tắc của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô và phục vụ Thượng Đế cùng đồng bào mình với lòng biết ơn, tận tâm và tình yêu thương.