clo in Vietnamese

clo
[clo]
(hoá học) (tiếng Pháp gọi là Chlore) chlorine (used widely to purify water, as a disinfectant and bleaching agent, and in the manufacture of many important compounds including chloroform and carbon tetrachloride)

Use "clo" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "clo" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "clo", or refer to the context using the word "clo" in the Vietnamese Dictionary.

1. Không có mùi clo.

2. Nó là khí gas clo.

3. Việc clo hóa nước uống được sử dụng trong việc xử lý nước để khử trùng, clo được thêm vào dưới dạng khí clo, chlorine dioxide hoặc sodium hypochlorite.

4. Clo làm mắt tôi khó chịu.

5. Phân tử clo phá vỡ máu.

6. Chúng nhạy cảm với clo trong nước.

7. Vì clo có độ điện âm, C6H5Cl giảm mức độ phản ứng đối với việc clo hoá thêm nữa.

8. Họ bỏ nhiều clo vào đây quá

9. Họ bỏ nhiều clo vào đây quá.

10. Muối clo ở trạng thái ôxi hóa này khó được tạo ra và dễ bị phân hủy thành chì(II) clorua và khí clo.

11. Amoniac và chất tẩy tạo nên khí Clo.

12. MoCl5 được điều chế bằng cách clo hóa kim loại Mo nhưng ngoài ra cũng có thể clo hóa molypden(VI) oxit MoO3.

13. Tuy nhiên, mức hoạt động của clo là cao hơn.

14. Hoạt động núi lửa, tạo ra lưu huỳnh, clo và tro bụi.

15. Tôi tắm với nước khử trùng clo, cô đặc hơn được khuyên dùng.

16. Các hợp chất clo lỏng của ion aqua có thể được hình thành.

17. HClO có tính oxi hoá mạnh hơn khí clo ở điều kiện chuẩn.

18. Nước biển và chất điện phân trong nguồn điện tạo ra khí Clo

19. Ngoài ra, PoCl2 còn bị oxy hoá nhanh bằng hydro peroxit hoặc nước clo.

20. Clo kích thích hệ hô hấp, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi.

21. Clo có 9 đồng vị với khối lượng nguyên tử trong khoảng 32 đến 40.

22. Ngược lại, ion clo nhỏ hơn nhiều, có nghĩa là điện tích âm của nó là tập trung nhiều hơn, dẫn đến một sự tương tác mạnh mẽ hơn giữa proton và ion clo.

23. Trong tự nhiên clo chỉ được tìm thấy trong dạng các ion clorua (Cl-).

24. Trường hợp ngoại lệ là một số dung môi clo hóa như dichloromethane và chloroform.

25. NCl3 + 3 H2O → NH3 + 3 HOCl NCl3 phát nổ để cho N2 và khí clo.

26. Natri và clo do đó trở thành các thành phần phổ biến nhất của muối biển.

27. Nếu có đủ clo, các sản phẩm khác chẳng hạn như CH2Cl2 có thể tạo ra.

28. Các anion clo (Cl-), flo (F-), và hydroxit (OH-) cũng nằm trong cấu trúc tinh thể.

29. Faraday nghiên cứu riêng biệt về clo, ông đã phát hiện ra hai clorua của cacbon.

30. Do sự cân bằng này, các mẫu PCl5 thường có chứa clo, có màu xanh lá cây.

31. Nước uống khử trùng bằng clo thải ra chloroform khi nước nóng được sử dụng ở nhà.

32. Chuỗi cơ chế phản ứng như sau, với clo hóa mêtan là ví dụ điển hình: 1.

33. Hợp chất hóa học Urani hexaclorua (UCl6) là một halogenua kim loại gồm Urani và Clo.

34. Kính bơi bảo vệ mắt khỏi nước chứa clo và có thể giúp tăng tầm nhìn trong nước.

35. Nước được khử trùng bằng clo trước khi bơm đến nhiều trạm cấp nước ở mỗi trại.

36. Ví dụ như bixiclo butan được điều chế bằng 1-brom-3-clo xiclo butan với hiệu suất 95%.

37. Chúng tôi phải nấu nước sôi hoặc khử trùng bằng clo để bảo đảm an toàn khi uống.

38. Clo là một khí có khả năng phản ứng ngay lập tức gần như với mọi nguyên tố.

39. Tại Đức, các quy định phòng ngừa tai nạn rộng rãi được áp dụng cho việc clo hoá nước.

40. SO2Cl2 được tổng hợp bằng phản ứng giữa lưu huỳnh điôxit và clo với xúc tác, như than hoạt tính.

41. Rutheni(III) clorua dạng khan thường được điều chế bằng cách đun nóng kim loại rutheni với khí clo.

42. Venera cũng phát hiện được một lượng lớn clo độc hại ngay bên dưới lớp mây của Sao Kim.

43. Quá trình này chủ yếu là radical based, với flash photolysis showing radical hypochlorite (ClO·) to be a key intermediate.

44. Clo được phát hiện năm 1774 bởi Carl Wilhelm Scheele, là người đã sai lầm khi cho rằng nó chứa ôxy.

45. Khi dùng hóa chất, như clo hoặc viên lọc nước, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

46. SCl2 trải qua sự clo hóa hơn nữa để cho ra SCl4, nhưng chất này không ổn định ở nhiệt độ phòng.

47. Nó cũng đã được báo cáo có thể tồn tại sau quá trình clo hóa trong nguồn cung cấp nước đô thị.

48. Davy đã tiến hành một số thí nghiệm trên mẫu vật và nhận thấy sự tương tự của nó với clo.

49. * Làm vệ sinh thớt thường xuyên bằng dung dịch 1 muỗng cà phê thuốc tẩy clo hoà tan với 1 lít Anh nước .

50. Nếu thiết bị cho điện phân cho phép trộn clo và natri hydroxit, sau đó phản ứng phân ly được mô tả ở trên.