in Vietnamese

[dí]
xem gí

Use "" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "dí" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "dí", or refer to the context using the word "dí" in the Vietnamese Dictionary.

1. Thật dỏm

2. dỏm không?

3. thật hết mức dỏm.

4. Thực sự dỏm đấy.

5. có thích không?

6. súng vào miệng hắn à?

7. Drummer, bị dưới này rồi.

8. Còn chỗ nào khác được nữa?

9. Đừng thứ bẩn thỉu đó vào tôi!

10. Mà sẽ giẫm nó bẹp .

11. Ông giật Kinh Thánh khỏi tay tôi và vào mặt tôi, rồi đẩy Kinh Thánh vào tay tôi.

12. Nó rất dỏm và thú vị.

13. Con bé bị bởi hai thây ma.

14. Vòi tưới theo phương thức tưới .

15. Anh đã vui vẻ và dỏm.

16. Còn cái thằng tôi bẹp ở đây.

17. Và nếu cậu bị lũ Skitter theo?

18. Tôi vừa điện thằng bạn của cô.

19. Chết tại đây hơn 1 tiếng rồi.

20. Đã bao giờ bị thuốc lá lên da chưa?

21. Nhưng sao phải vào tận mặt nó?

22. Họ đã điện vào tôi... 16 giờ.

23. Còn House thì cứ mũi tôi vào đó.

24. Tôi không có bị súng vào đầu đâu.

25. Họ không còn dỏm như trước kia nữa.

26. Billy Crash đang sát súng vào đầu nó!

27. Xong hắn cây súng vào giữa hai chân em.

28. Anh đã bị súng vào mặt lần nào chưa?

29. Thánh thần ơi, Jassi sẽ đè bẹp cô bé.

30. dỏm đến chỗ cô ta ngồi, Cảm ơn nhiều.

31. Có lẽ tôi sẽ nằm chết ở đâu đó.

32. thế tại sao cô không súng vào đầu tôi luôn đi?

33. Hắn rút ra khẩu súng,... vào ngay chỗ này.

34. súng vao đầu tôi là cách tốt để thuyết phục?

35. Mẹ em từng lấy điếu thuốc cháy vào người em.

36. súng 0, 45 vào mồm thì hết nói kiểu đó.

37. " Tôi khâm phục trí thông minh và sự dỏm của nó. "

38. Mọi thằng khốn tội nghiệp trên sân xoắn đít theo cậu ấy.

39. Thật sướng khi được mặt vào đống tiền bảo lãnh.

40. Tôi nghĩ mẹ cô ấy đã khéo dỏm! " Cô BINGLEY:

41. Ngôn ngữ của tấu thường giản dị pha chút dỏm.

42. Trước đây có lần hắn đã súng vào đầu tôi đấy!

43. Đừng bao giờ nghĩ đến việc mình đã bị cùng đường.

44. Milady nổi khùng cầm dao d'Artagnan nhưng anh chạy thoát được.

45. Vậy thì đừng bao giờ mũi vào chuyện của ta nữa.

46. Tôi không súng vào đầu ai và bóp cò bao giờ.

47. Nhà văn nổi tiếng Samuel Johnson đã đùa dỏm như thế.

48. Ông được ghi nhớ do óc trào lộng và sự dỏm.

49. Họ đánh tôi bằng dùi cui và tàn thuốc lá vào tôi.

50. Trong phim, khi một gã súng sau lưng một lũ ngu và nói: