gấu quần in Vietnamese

gấu quần
[gấu quần]
cuffs (of trousers)

Use "gấu quần" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "gấu quần" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "gấu quần", or refer to the context using the word "gấu quần" in the Vietnamese Dictionary.

1. Nhìn vào gấu quần jean của hắn đi!

2. Gấu quần vừa chạm giầy, chứ không rũ lên giầy.