hôi như cú in Vietnamese

hôi như cú nghĩa là rất hôi/thối, khó ngửi. Đây là câu cửa miệng (khẩu ngữ) xuất hiện thường ngày trong đời sống của người Việt Nam.
Có thể con cú mèo có vẻ rất là hôi nên được sử dụng để ví người ở bẩn hoặc nơi bốc mùi.
[hôi như cú]
to smell very nasty

Use "hôi như cú" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "hôi như cú" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "hôi như cú", or refer to the context using the word "hôi như cú" in the Vietnamese Dictionary.

1. Một đám ở bẩn hôi như cú.

2. Tránh xa ra, người mày hôi như cú ấy.

3. Anh tắm rồi mà sao vẫn hôi như cú vậy.