Meaning of word hệ luỵ

in Vietnamese dictionary
hệ luỵ
[hệ luỵ]
corollary

Sentence pattern with the word "hệ luỵ"

Below are sample sentences containing the word "hệ luỵ" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "hệ luỵ", or refer to the context using the word "hệ luỵ" in the Vietnamese Dictionary.

1. Và đó là những hệ luỵ mà tôi muốn khám phá.

2. Công nghệ tương lai luôn mang đến hai điều: sự hứa hẹn và những hệ luỵ không lường trước.

3. Và trước khi tìm hiểu cách công nghệ tương lai có thể tác động đến chúng ta, tôi muốn dành một chút thời gian tìm hiểu những hệ luỵ không lường trước của một vài công nghệ gần đây, đó là mạng xã hội.