hứa suông in Vietnamese

Hứa suông nghĩa là hứa hão, hứa cho qua loa sau đó có thể sẽ không thực hiện lời hứa của mình.
Những lời hứa suông không nên nói ra, vì nó đánh mất uy tín của người nói nếu không thực hiện được lời mình nói.

Đồng nghĩa với hứa suông là hứa hão

Use "hứa suông" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "hứa suông" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "hứa suông", or refer to the context using the word "hứa suông" in the Vietnamese Dictionary.

1. Mẹ chỉ hứa suông thôi.

2. Lời hứa suông chẳng đáng gì đâu

3. Mẹ biết là con hứa suông mà.

4. Giê-hô-va Đức Chúa Trời không chỉ hứa suông.

5. Những nhà cai trị thế gian thường chỉ hứa suông.

6. Phao-lô nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không hứa suông.

7. Đó không phải là lời hứa suông do người ta đặt ra.

8. Vậy thì rõ ràng là Đức Giê-hô-va không chấp nhận việc khấn hứa suông.

9. Tại sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời không chấp nhận một sự khấn hứa suông?

10. Theo hầu hết mọi người , tôi nghĩ rằng dự kiến chỉ là lời hứa suông và thiếu chi tiết .

11. □ Tại sao việc đặt tin cậy nơi Đức Giê-hô-va đòi hỏi sự dâng mình chứ không phải chỉ khấn hứa suông mà thôi?

12. Để cho thấy đó không phải là lời hứa suông, Chúa Giê-su đến bên mộ và kêu lớn: “La-xa-rơ, hãy đi ra!”

13. “Australia cần vận dụng cơ hội này tuyên bố rõ với Việt Nam rằng những lời hứa suông về nhân quyền là không thể chấp nhận được.”

14. Để không tỏ ra yếu kém và không trải nghiệm sự khắt khe thì đừng đưa ra những lời hứa suông và đừng nói những lời ác độc.

15. 10 Việc dân Y-sơ-ra-ên có thể sản sinh ‘một vương quốc thầy tế-lễ’ có phải chỉ là lời hứa suông của Đức Chúa Trời không?

16. Nhiều người không dễ bị gạt vì những lời hứa suông và họ biết rằng các chính trị gia thường chỉ muốn tìm quyền thế, danh vọng và tiền bạc.

17. Chúng ta chỉ cần xem kỹ lời ghi chép cách Ngài đối xử với nhân loại để thấy rằng Ngài không bao giờ hứa suông (Ê-sai 55:11).

18. Sa-tan muốn bạn khiếp sợ sự chết đến mức chỉ một lời hứa suông cũng có thể khiến bạn sẵn sàng từ bỏ lòng trung kiên để được toàn mạng.

19. Nếu bạn bị tổn thương vì một người mình tin cậy, có lẽ do những lời nói dối hoặc lời hứa suông, lòng tin cậy của bạn có thể bị sụp đổ.

20. “EU cần kiên định yêu cầu Việt Nam chấp thuận các điểm mốc tiến bộ rõ ràng và có thể kiểm chứng được, nếu không Việt Nam sẽ chỉ đưa ra những lời hứa suông.”

21. 13 Khi phải chịu đau khổ lâu năm hoặc đã nhiều lần bị thất vọng bởi những lời hứa suông, người ta có thể trở nên như dân Y-sơ-ra-ên ở Ai Cập, “vì bị sầu-não” nên không lắng nghe.

22. (Khải-huyền 18:2, 21; 19:19-21; 20:1-3, 12, 13; 21:1-4) Họ biết rằng lời tiên tri của Đức Giê-hô-va không phải là lời hứa suông nhưng là sự mô tả về những biến cố chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.