khó xử in Vietnamese

khó xử
[khó xử]
xem bối rối
embarrassing; awkward; ticklish
Tình thế khó xử
Awkward situation/position; double bind; jam; dilemma; puzzledom; quandary
Thật khó xử nếu nàng gặp chàng trong hãng này
It would be awkward if she met him in this firm
Tình thế không phải là tuyệt vọng , mà đúng ra là khó xử
The situation is not hopeless, let's say rather that it is delicate

Use "khó xử" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "khó xử" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "khó xử", or refer to the context using the word "khó xử" in the Vietnamese Dictionary.

1. Khó xử à?

2. Quá là khó xử

3. Việc đó rất khó xử.

4. Chắc hẳn khó xử lắm nhỉ.

5. Điều này khiến tôi thật khó xử.

6. Anh không muốn làm em khó xử.

7. Câu hỏi của anh khiến tôi khó xử.

8. Tờ 50 đô sẽ khó xử lý đấy.

9. Điều đó khiến Phao-lô thấy khó xử.

10. Thôi nào, Goodnight, đừng để tụi anh khó xử.

11. Tôi hiểu đây là một tính huống khó xử.

12. Cười trước tình huống khó xử của tôi à?

13. Tại sao có tình trạng khó xử như thế?

14. Ạc-ríp-ba đứng trước một tình thế khó xử.

15. Anh không cố khiến việc này trở nên khó xử.

16. Ở vị trí này, chị có thấy khó xử không?

17. Điều tâm sự nhân tình này thật khó xử phân.

18. Không có cặp nào khó xử phải ngồi canh nhau?

19. Tình thế khó xử đó cứ diễn ra suốt ngày.

20. Đừng nói tiếng Pháp trước anh ta, kẻo khó xử đấy.

21. Tôi biết là khó xử, nhưng chúng ta cần nói chuyện.

22. Họ khiến chúng ta lâm vào tình thế khó xử rồi.

23. Jack, Tôi hiễu là tin này sẽ khiến anh khó xử.

24. Em có nghĩ là mình đang làm Joey khó xử không?

25. Một số tín đồ đối mặt với tình huống khó xử nào?

26. Tôi nói làm cho anh bị vạ lây, tôi thấy khó xử

27. Việc ông ấy qua đời đã đặt tôi vào thế khó xử.

28. Tôi hiểu là Daniel vướng vài chuyện khó xử vài năm về trước.

29. Tôi được bảo là điều đó sẽ làm mọi người thấy khó xử.

30. Giô-sa-phát đã làm gì khi đứng trước tình huống khó xử?

31. Một số bạn trẻ lâm vào tình trạng khó xử ở vũ trường

32. Trọng lượng rất khó xử lí nếu nó cao quá cả đầu bạn.

33. Lời khai của Feng đặt chúng ta vào tình thế rất khó xử.

34. Việc đó đặt thái thú của chúng ta... vào 1 vị trí khó xử.

35. Vậy nên, tớ cảm thấy khó xử khi đề nghị cậu điều này, nhưng...

36. XỨ GIU-ĐA đã phải đương đầu với thời kỳ nguy kịch khó xử.

37. Thực tế khó xử là chúng ta không đạt được tiến độ đủ nhanh.

38. Không khó xử bằng việc thấy cậu đắm đuối nhìn Sĩ quan Tilton đâu.

39. Tớ cảm thấy có chút khó xử khi không cho ảnh ra rìa như thế.

40. Ví dụ, một thanh niên trẻ có thể khó xử trong việc chọn kiểu tóc.

41. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ thật sự gặp tính hống khó xử như vậy.

42. Cô nghĩ cái hậu chia tay khó xử này còn kéo dài bao lâu nữa?

43. Chuyện về tình thế khó xử trong xã hội là bi kịch của mảnh đất công.

44. Tôi hy vọng em gái phu nhân hiểu được tình thế khó xử của tổng thống.

45. Vì vậy, khi con đối mặt với chuyện khó xử, đừng “tập luyện” thay cho con.

46. Khi trai và gái ở chung nhà, những tình huống khó xử có thể xảy ra.

47. Bạn có thể thấy người ta khó xử thế nào khi phải đi chung thang máy.

48. Bạn sẽ không phải sợ sệt trước những tình thế khó xử mà bạn có thể gặp.

49. Đây là một trong những tình huống khó xử nhất khi là một luật sư bào chữa,

50. “Những tình huống khó xử có thể được giải quyết bằng một chút gian dối”.—Samantha, Nam Phi.