Meaning of word khôn nguôi

in Vietnamese dictionary
khôn nguôi
[khôn nguôi]
inconsolable
nỗi sầu khôn nguôi của người goá phụ
the widower's inconsolable grief

Sentence pattern with the word "khôn nguôi"

Below are sample sentences containing the word "khôn nguôi" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "khôn nguôi", or refer to the context using the word "khôn nguôi" in the Vietnamese Dictionary.

1. 18 Nỗi sầu tôi khôn nguôi,

2. Đức Vua buồn bã khôn nguôi.

3. Tình cảm ấy cứ ám ảnh tôi khôn nguôi.

4. Chị thường khóc vì nhớ nhung chồng khôn nguôi.

5. Và nó cứ bùng cháy mãi mãi và khôn nguôi.

6. Khi Vương hậu Catherine từ trần năm 1536, Mary đau khổ "khôn nguôi".

7. Trải thờ ba triều, sau khi về, được "vua mến nhớ khôn nguôi".

8. Có lẽ quan trọng hơn, “cuộc Đại Chiến” để lại nỗi đau khôn nguôi.

9. Tháng 3, Elizabeth ngã bệnh và vùi mình trong "nỗi sầu khổ khôn nguôi".

10. Chị nói: “Nếu không có Đức Giê-hô-va, tôi sẽ đau buồn khôn nguôi.

11. “Con cái qua đời để lại nỗi đau đớn tột cùng, khôn nguôi cho cha mẹ.

12. Michieli viết rằng Nữ vương "cực kỳ yêu chồng", và đau khổ khôn nguôi khi ông bỏ đi.

13. Khi Alexios vừa qua đời, bà cảm thấy đau buồn khôn nguôi và mặc đồ tang cùng với Eudokia, có chồng vừa mới mất.

14. Có một nguồn năng lượng ngoài đó, một niềm lạc quan khôn nguôi, một sự pha trộn kì lạ của sự khiêm nhường và liều lĩnh.

15. Dù trường hợp nào đi nữa, nỗi đau của cái chết là điều không ai tránh khỏi, và kết cục của nó mang đến nỗi đau khôn nguôi.

16. Tai nạn máy bay này được xem là lớn nhất ở Brazil. Thảm họa trên để lại nỗi đau khôn nguôi cho những ai mất người thân vào tối hôm ấy.

17. Như bài “Hãy noi theo đức tin của họ” trong số này cho biết, dù Sa-ra đã qua đời ba năm, Y-sác vẫn thương nhớ mẹ khôn nguôi.—Sáng-thế Ký 24:67.

18. Để kìm chế nỗi buồn khôn nguôi và đè nén những tưởng tượng kinh hoàng về thảm họa mà cha cậu phải gánh chịu, Oskar dấn mình vào một cuộc phiêu lưu trong tâm trí để truy tìm ra điều mà cậu hy vọng là sự bí mật của cha cậu.