lôm côm in Vietnamese

Lôm côm nghĩa là lộn xộn chưa hoàn thiện, còn chưa đúng hoặc còn nhiều chốt chưa tốt.
(Khẩu ngữ) không ra đâu vào đâu, chỗ được chỗ không và không ổn định.

Lôm côm trong tiếng anh
disorderly; in disorde

Use "lôm côm" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "lôm côm" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "lôm côm", or refer to the context using the word "lôm côm" in the Vietnamese Dictionary.

1. Làm việc lôm côm quá.

2. Ăn nói lôm côm, không đâu vào đâu.

3. Sứ quán lôm côm kiểu gì thế này? ! Kiểu gì mà...