lắp nắp in Vietnamese

lắp nắp
[lắp nắp]
to valve

Use "lắp nắp" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "lắp nắp" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "lắp nắp", or refer to the context using the word "lắp nắp" in the Vietnamese Dictionary.

1. Lần cải tạo phục hồi thứ hai được tiến hành vào năm 2007 bao gồm lắp đặt các đường ống nước xả thải và nắp cống mới.

2. Lắp/Hủy lắp băng

3. Để nắp mở.

4. Rất ngăn nắp.

5. Người ngăn nắp cũng không thể khiến cái gì cũng ngăn nắp.

6. Mở nắp ra.

7. Phải, nắp cống.

8. Giữ cho ngăn nắp.

9. Tôi đang mở nắp.

10. Rọi qua nắp cống.

11. Tỉa tót ngăn nắp.

12. Động cơ Ha-25 được thay thế bởi động cơ Nakajima Ha-115 có công suất lớn hơn, động cơ này được lắp đặt trong một nắp chụp (có dây cung) dài hơn.

13. Nắp mang thiếu gai.

14. Mở nắp capô ra

15. Nam châm gốm Nắp chai

16. Thế sao " lói nắp " thế?

17. Nó có cái nắp mà.

18. Cô rất ngăn nắp đó.

19. Hãy mở nắp chai ra.

20. Mở nắp cò khai hỏa...

21. Mở nắp hầm hỏa tiễn.

22. Mở nắp ca-pô ra đi.

23. Phải, nhưng cậu thì lại hay lắp ba lắp bắp..

24. Mở nắp thiết bị chống tràn.

25. Nó không thể nâng nắp ngồi.