mưa rả rích in Vietnamese

mưa rả rích
[mưa rả rích]
incessant rain; drizzle down
mưa rả rích hàng giờ
the rain has been drizzling down for hours

Use "mưa rả rích" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "mưa rả rích" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "mưa rả rích", or refer to the context using the word "mưa rả rích" in the Vietnamese Dictionary.

1. Trời lạnh thấu xương và mưa rả rích và bạn đang đứng ở Yokneam.

2. Trời vẫn mưa rả rích khi chúng tôi đi xe qua những phố xá và vào cổng xe của khách sạn.