nhắm mắt xuôi tay in Vietnamese

nhắm mắt xuôi tay
[nhắm mắt xuôi tay]
xem từ trần

Use "nhắm mắt xuôi tay" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "nhắm mắt xuôi tay" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "nhắm mắt xuôi tay", or refer to the context using the word "nhắm mắt xuôi tay" in the Vietnamese Dictionary.

1. " cho đến khi đôi ta nhắm mắt xuôi tay. "

2. Trong đầu mẹ lúc đó chỉ muốn nhắm mắt xuôi tay.

3. Từ hôm nay cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay, con là Ramsay Bolton, con trai của Roose Bolton, hộ thần phương Bắc.

4. Từ xưa, người ta thấy khó chấp nhận rằng đời sống toàn là những cay đắng nhọc nhằn, rồi cuối cùng phải nhắm mắt xuôi tay.

5. Trong tiếng Việt, thay vì nói một người “chết”, người ta sẽ nói là người ấy đã “khuất bóng”, “đi xa”, “qua đời”, “lìa đời” hoặc “nhắm mắt xuôi tay” v.v.

6. (Rô-ma 6:23) Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va không muốn chúng ta chỉ có một cuộc hành trình ngắn ngủi khó nhọc từ khi chào đời đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

7. Chẳng hạn, hàng triệu người tin rằng những giai đoạn quan trọng trong đời—lúc chào đời, dậy thì, kết hôn, sinh con, và khi nhắm mắt xuôi tay—là các bước trong quá trình dẫn đến cõi thần linh của tổ tiên.

8. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người....