quang năng in Vietnamese

quang năng
[quang năng]
photo energy

Use "quang năng" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "quang năng" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "quang năng", or refer to the context using the word "quang năng" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tấm quang năng là thiết bị để thu nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời.

2. Phong năng tốn trung bình từ 2 đến 5 năm bằng với NL mặt trời tập trung và pin quang năng.

3. Các kỹ sư quang năng đi chân trần mang các tấm pin mặt trời đặt lên các ngọn núi ở xa.

4. Nhưng tương lai của hãng Thorn không chỉ nằm ở lãnh vực quang năng, ở dầu thô, và ở trọng trường.

5. SolarCity đã đề nghị, là chứng khoán bảo đảm bằng tài sản đầu tiên tại U.S. trong ngành công nghiệp quang năng trong năm 2013.

6. Năm 2013, tạp chí Solar Power World xếp SolarCity đứng thứ 2 trong danh sách những công ty lắp đặt hệ thống quang năng tại Mỹ.

7. Việc biết khoảng cách và xác định lượng quang năng rất quan trọng, hãy tưởng tượng như việc chúng ta đang ngồi quanh đống lửa trại.

8. Tháng 5/2008, công ty đã hoàn thành hệ thống lắp đặt quang năng thương mại lớn nhất của họ tại San Jose cho khu North Campus của eBay.

9. Vậy nên khi chúng tôi muốn tìm hiểu xem một hành tinh có phù hợp với sự sống hay không, chúng tôi không chỉ muốn biết tổng lượng quang năng mà nó nhận được hay lượng nhiệt năng có phù hợp không, mà chúng tôi còn muốn xác định điều kiện không gian xung quanh hành tinh đó -- bao gồm loại bức xạ năng lượng cao như thế này, và những tia tử ngoại và tia X do ngôi sao chính sinh ra tràn ngập trong màn bức xạ năng lượng cao này.

Compound words containing "quang"

Below are compound words containing "quang" in the Vietnamese Dictionary dictionary. We can refer to list of compound words containing "quang" sound to find many more compound words.

quang chất, quang cảnh, quang cụ, quang diệu, quang dầu, quang dẫn, quang giác, quang giải, quang gánh, quang hoa, quang hoá, quang huy, quang học, quang hợp, quang kính, quang kế, quang liệu pháp, quang lãng, quang lượng, quang lượng kế, quang lực, quang minh, quang minh chính đại, quang mây, quang nguyên, quang niên, quang năng, quang phổ, quang phục, quang quác, quang quạnh, quang sai, quang thái, quang tuyến, quang tâm, quang từ