san in Vietnamese

san
[san]
(ít dùng) Revise.
Khổng Tử san Kinh Thi
Confucius revised the Book of Poetry.
Level.
San đá trên mặt đường
To level the macadam on a road.
San hai thúng gạo cho cân gánh
To even the two baskets of rice of a load to balance it.
San bát canh
To put the excess soup of a bowl into another.
xem sơn (phonetic variant of sơn in compounds) Mountain.
correct, rectiy, redress
(make) even, smooth out, smooth over/away
san đường
even/smooth the road, make the road smooth/even

Use "san" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "san" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "san", or refer to the context using the word "san" in the Vietnamese Dictionary.

1. San, nhìn xem!

2. Chúng tôi đang tìm san hô, rặng san hô sâu dưới biển.

3. Thủ phủ của khu tự quản San Fernando đóng tại San Fernando de Apure.

4. Con đường San Cuisine

5. Coi chừng san

6. Sở thú San Diego Zoo cũng quản lý Công viên Safari Sở thú San Diego và Viện Nghiên cứu Bảo tồn Vườn thú San Diego.

7. Đường phay San Andreas

8. San San Nweh làm biên tập viên 2 tờ báo--Gita Padetha và Einmet-Hpu.

9. San bằng ba thành

10. Nhật báo Chu San.

11. Thủ phủ của khu tự quản San José de Guaribe đóng tại San José de Guaribe.

12. Ám tiêu Rạn san hô Đảo san hô ^ “How Do Coral Reefs Form?” (bằng tiếng Anh).

13. San bằng các ngọn đồi,

14. Carthago phải bị san bằng.

15. Hãy san sẻ cho ta...

16. Đỏ như san hô nhạtcolor

17. Bên phải, là san hô.

18. Cốc nguyệt san là gì?

19. Có " nguyệt san " chưa, Carmen?

20. Savage san phẳng Central City.

21. Hãy giúp tôi nhé, San!

22. San Francisco nằm trên Tây Duyên hải Hoa Kỳ ở đầu bắc của bán đảo San Francisco.

23. Sân bay này phục vụ khu vực Los Cabos: San José del Cabo và Cabo San Lucas.

24. Bị san bằng sát đất!

25. Có, các rạn san hô.

26. Tỉnh lỵ làs San Cristóbal.

27. Núi Khán bị san bằng.

28. Đông giáp xã Lạng San.

29. Tâm chấn gần San Francisco.

30. Sân bay quốc tế San Francisco là sân bay lớn nhất trong khu vực vịnh San Francisco.

31. Cha của ông là anh của tướng Aung San và tham gia nội các của Aung San.

32. Các cộng đồng nói tiếng Albania hiện diện ở các đô thị San Paolo Albanese, San Costantino Albanese.

33. Ông được chôn cất tại Ravenna tại Nhà thờ San Pier Maggiore (sau này gọi là San Francesco).

34. Họ nên san sẻ nỗi buồn.

35. Sân vận động San Mames, Bilbao.

36. Nơi gần nhất là San Felipe.

37. Chicago bị san bằng, nghe không?

38. Hãy tới đại hội Toi San

39. Kim San... ông thật có phúc.

40. Sáng Thứ Sáu, 14 Ni-san

41. Barbuda là một đảo san hô.

42. F5 Bết-Sê-an (Bết-san)

43. Tối Thứ Năm, 14 Ni-san

44. San San Nweh đã bị nhiều vấn đề khó khăn về sức khỏe trong thời gian ở tù.

45. Cảng Redwood City là cảng nước sâu duy nhất bên vùng vịnh San Francisco phía nam của San Francisco.

46. Ông kế nhiệm Kang Song-san.

47. San Francisco Chronicle (bằng tiếng Anh).

48. Cách rạn san hô bao xa?

49. Trận động đất vào năm 1906 ở San Francisco đã san phẳng nhiều cơ sở hạ tầng của thành phố.

50. Chiếc USS Pampanito (SS-383) ở công viên lịch sử hàng hải quốc gia San Francisco tại San Francisco, California.