sang trang in Vietnamese

sang trang
[sang trang]
(nghĩa bóng) to turn over a page (in history)
Lịch sử nước Pháp đã sang trang
A new chapter had begun in the history of France

Use "sang trang" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "sang trang" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sang trang", or refer to the context using the word "sang trang" in the Vietnamese Dictionary.

1. Để tớ lật sang trang và...

2. Rồi lật sang trang 4 và 5.

3. Anh lật sang trang khác và đọc:

4. Lật sang trang 246, và thảo luận đoạn 23.

5. Lịch sử đã sang trang rồi, đúng không nào?

6. Tôi lật sang trang kế tiếp... và trang sau nữa.

7. lật sang trang 57 và nhìn vào chữ đầu tiên.

8. Khi có Oris, cuộc đời tôi chuyển sang trang mới

9. Trả lời: Để tiết kiệm năng lượng khi lật sang trang.

10. Hãy lật sang trang kế và chúng ta sẽ học biết.

11. Hãy lật sang trang kế và chúng ta hãy xem nhé.

12. Vào một chiều nọ, cuộc đời tôi bước sang trang khác.

13. Và tôi sang trang tiếp theo sẽ là như thế này.

14. Kiểm tra các chuyển hướng từ trang web cũ sang trang mới.

15. Kể từ hôm đó, đời tôi bắt đầu lật sang trang mới.

16. Khi có Oris, một lần nữa cuộc đời tôi chuyển sang trang mới.

17. Phát minh ra nông nghiệp đã đưa lịch sử loài người sang trang cuối.

18. Cuộc đời tôi đã sang trang kể từ lúc chúng ta ở cùng nhau.

19. Tất cả văn bản sau điểm này sẽ bị di chuyển sang trang tiếp theo

20. Mở sang trang 53 của sách Sự hiểu biết và đọc tựa đề của chương.

21. Rồi bạn giở sang trang khác, ăn nốt món trứng gà ta ngon lành của mình

22. Rồi bạn giở sang trang khác, ăn nốt món trứng gà ta ngon lành của mình.

23. Tôi lật sang trang mới và viết: NHỮNG KẺ TÌNH NGHI: BỐ: Có động cơ lớn nhất.

24. Giờ đây khi bạn nhấn từ trang 1 sang trang 2, đột nhiên bạn sẽ đi sâu hơn.

25. Như James Salter đã viết, "Cuộc đời bước sang trang khi nó trải qua bất cứ điều gì."

26. Mở sang trang 20, 21, đọc lời phụ chú và bình luận hình vẽ; rồi mời nhận sách mỏng.

27. Cuộc đời tôi mở sang trang khác khi tôi học tiếng Pháp và thích nghi với văn hóa mới.

28. Lật sang trang 148 của sách Sự hiểu biết và tiếp tục học hỏi, xem xét các đoạn 19-23.

29. Khi viết hết một mặt giấy, tay còn lại sẽ tự động lật giấy sang trang để tay cầm bút viết tiếp.

30. Khi cầm một tạp chí, người ta thường nhìn trang bìa rồi lật ngay sang trang bìa sau và xem lướt qua.

31. Một ông tuyên bố: “Khi vợ chồng tôi đọc hết trang này sang trang khác, đời sống gia đình chúng tôi tiếp tục cải thiện”.

32. Sau khi chủ nhà đáp lời, hãy mở sang trang 8 và 9 và đọc những câu Kinh-thánh như Thi-thiên 46:8, 9.

33. Bạn cũng có thể liên hệ với công ty lưu trữ và yêu cầu họ chuyển hướng miền hiện tại của bạn sang trang web Google Doanh nghiệp của tôi.

34. Khi người dùng cuối nhấp vào, các Cụm từ tìm kiếm thay thế này sẽ chuyển sang trang kết quả tìm kiếm có Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh.

35. Sách có bìa thường giúp trẻ nhỏ lật sang trang dễ dàng hơn và sách bằng nhựa hoặc bằng vải có thể mang đi bất kỳ đâu – thậm chí là vào bồn tắm cũng được .

36. Tuy nhiên, nếu bạn đã hợp nhất nội dung trước đó được lưu trữ trên nhiều trang thành một trang mới duy nhất, việc chuyển hướng các URL cũ sang trang hợp nhất mới đó được chấp nhận.

37. Sau khi thực hiện các bước chuẩn bị, nếu đáp ứng các điều kiện bên dưới thì bạn có thể sử dụng công cụ Thay đổi địa chỉ để chuyển tiếp các tín hiệu từ trang web cũ sang trang web mới.

38. Nếu có các trang tương ứng trên trang web mới, bạn nên cung cấp lệnh chuyển hướng từ trang web cũ sang trang mới và cung cấp các thẻ rel=canonical để giảm số lượng URL cũ hiển thị trong Tìm kiếm.

39. Ví dụ bao gồm phần mềm chuyển trang chủ hoặc các cài đặt trình duyệt khác sang trang chủ hoặc cài đặt mà bạn không muốn, hoặc các ứng dụng làm rò rỉ thông tin riêng tư và cá nhân mà không thông báo đúng cách.

40. Nếu chúng ta có thể đảo ngược tình thế, đảo ngược tình trạng web hiện nay, thay vì thói quen xem từ trang này sang trang khác, chúng ta làm quen với khả năng đi từ nhiều thứ này đến nhiều thứ khác, và do đó có thể nhìn ra các mẫu trước đây là vô hình hoặc tiềm ẩn?

41. Tôi có thấy những bạn trẻ mà tôi gặp ở Paris, ở Florence, ở Barcelona, họ có bằng cấp nhưng không việc làm. Họ cứ làm thử việc này việc kia đến tận 30, mà đời vẫn chưa chịu bước sang trang mới, vì họ sống trong một nền kinh tế chỉ muốn tạo ra thật nhiều tài sản chứ không phải việc làm.

42. Cho dù đó đó là dòng mở đầu của tác phẩm Trăm năm cô đơn hay là dòng ý thức huyền ảo trong " Mùa thu của Trưởng lão ", khi ngôn từ tuôn chảy, từ trang này sang trang khác ngập những hình tượng nối tiếp nhau cứ thế cuốn người đọc vào trang sách của ông, như thể một dòng sông hoang dại uốn lượn vào thẳm sâu một cánh rừng già Nam Mỹ, đọc văn chương Márquez là một trải nghiệm thấu tận tim gan.

43. Cho dù đó đó là dòng mở đầu của tác phẩm Trăm năm cô đơn hay là dòng ý thức huyền ảo trong "Mùa thu của Trưởng lão", khi ngôn từ tuôn chảy, từ trang này sang trang khác ngập những hình tượng nối tiếp nhau cứ thế cuốn người đọc vào trang sách của ông, như thể một dòng sông hoang dại uốn lượn vào thẳm sâu một cánh rừng già Nam Mỹ, đọc văn chương Márquez là một trải nghiệm thấu tận tim gan.