tóm lại in Vietnamese

tóm lại
[tóm lại]
xem nói tóm lại

Use "tóm lại" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "tóm lại" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tóm lại", or refer to the context using the word "tóm lại" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tóm lại:

2. Nói tóm lại

3. Nói tóm lại:

4. " Tóm lại, hên xui!. "

5. Nói tóm lại : bẩn thỉu .

6. Tóm lại cô muốn nói gì?

7. Bây giờ, tóm lại --- ( Vổ tay )

8. Tóm lại, tôi KHÔNG TỪ CHỨC.

9. Một số quy tắc để tóm lại.

10. Nói tóm lại, hãy chọn sự sống!

11. Nói tóm lại hắn là Quỷ Sứ.

12. Vì vậy, tóm lại, một vài chi tiết.

13. Tóm lại, nó là đồng hồ bấm giờ.

14. Nói tóm lại là, anh ta chán mọi thứ.

15. Nói tóm lại, ông là một "điệp viên mật".

16. Tóm lại, có 126 vai có lời thoại trong phim.

17. Tóm lại là tự tạo áp lực cho bản thân.

18. Không vòng vo nữa, tóm lại ông giúp hay không?

19. Tóm lại bây giờ, ta phải nuôi hai cái miệng.

20. Tóm lại, tôi muốn xét xử tội phạm như kiểu "Moneyball".

21. Cuộc sống của ta tóm lại trong cái chao đèn này.

22. Tóm lại là để họ giết nhau càng nhiều càng tốt".

23. Cuộc sống của ta tóm lại trong cái chao đèn này

24. Nói tóm lại, anh hai, tôi phải đòi lại 10.000 đô.

25. Tóm lại, mọi khoản cho Mỹ vay thì trở nên rẻ.

26. Nói tóm lại: Tôi gian lận vì không ai trừng phạt tôi”.

27. Tóm lại, cả hai nửa thuế FICA cộng lại lên tới 15,3%.

28. Và tóm lại, đó là bản chất câu chuyện về hạt Higgs.

29. Tóm lại là giờ tao không có trận này hả, thằng chó?

30. Tóm lại, cha không thể ép con lên giường với cha đâu

31. Tóm lại, điều tôi muốn nói ở đây là sự phát triển.

32. Nói tóm lại, bạn có thể làm được gì ngày hôm nay?

33. (Rô-ma 2:15) Tóm lại, A-đam có tự do ý chí.

34. Tóm lại, rõ ràng việc nạo thai là một hành vi giết người

35. Nói tóm lại một cách giản dị, chúng ta là dân biết cầu nguyện.

36. Tóm lại, những công ty công nghệ đã dân chủ hoá việc mã hoá.

37. Nói tóm lại: đạo là con đường sống của con người trong xã hội.

38. Tóm lại, cứ mỗi trang hướng dẫn, thì lại có khoảng 100 trang trống.

39. Tóm lại, anh ta hỏi tôi liên miên làm tôi không kịp trả lời.

40. Tóm lại, các bạn không được nói gì hết về tình hình mặt trận.

41. Tóm lại, nó chỉ là một chút sáng tạo với một chút kiến thức.

42. Nói tóm lại, chúng ta thấy cơn giông tố dữ dội đầy kinh hoàng.

43. Tóm lại, chính Yitzhak Rabin đã nói: "Bạn không làm hòa với bạn bè mình.

44. Nói tóm lại một câu, Ha Ni à, cậu là lý do sống của mình.

45. Tóm lại là cả gia đình cùng đi du lịch, có thể sẽ rất vui.

46. Tóm lại, có khoảng chừng 85.000 thực thể chính trị hiện có tại Hoa Kỳ.

47. Nói tóm lại, nếu không có GTIN, vấn đề so khớp có thể xảy ra.

48. Tóm lại, người đàn ông bước vào văn phòng, trong bộ suit và cà vạt.

49. Tôi có thể tiếp tục công việc, nhưng tôi thật sự cần tóm lại là.

50. ... Tóm lại, yếu tố quan trọng đối với những người đàn ông là làm cha.