Meaning of word tư tưởng không thông vác bình không cũng nặng

in Vietnamese dictionary
Tư tưởng không thông vác bình không cũng nặng nghĩa là chỉ người chưa thông hiểu sự việc thì làm gì cũng khó khăn, không có thành tựu.
Ví dụ như bạn chưa biết quyét nhà, thì cầm cái chổi cũng thấy khó khăn. 
Tuy nhiên ở đây không đơn thuần là ý nói về năng lực hay kinh nghiệm đơn thuần, mà là về tư tưởng, suy nghĩ và nhận thức: Ví dụ như bạn có thể quét nhà, nhưng khi bạn không ý thức được việc quét nhà là tốt thì bạn sẽ có đủ lý do để không quét nổi cái nhà cho sạch sẽ.

tục ngữ
what we do willingly is easy

Sentence pattern with the word "tư tưởng không thông vác bình không cũng nặng"

Below are sample sentences containing the word "tư tưởng không thông vác bình không cũng nặng" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tư tưởng không thông vác bình không cũng nặng", or refer to the context using the word "tư tưởng không thông vác bình không cũng nặng" in the Vietnamese Dictionary.

1. Có rất nhiều gánh nặng về tư tưởng.

2. Có phải bạn đang gánh vác những trách nhiệm nặng nề trong hội thánh không?

3. Họ không ngừng bước đi nặng nề dưới những bó lúa và không ngừng quay lại để vác thêm.

4. Bạn cũng không được áp đặt tư tưởng tiêu cực lên người dùng.

5. Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu hắn không vác xác đến đây.

6. Song, người Hy Lạp cũng bị thu hút bởi tư tưởng bình đẳng này.

7. Ngài chịu thống khổ và gánh nặng mà không một người nào có khả năng để vác.

8. Một người vác gánh củi nặng ở Peru (12).

9. Mọi thứ rèn xong nặng không thể tưởng tượng nổi.

10. Tôi không thích khuân vác.

11. Nếu không, thì việc thú nhận bình thường, lặng lẽ và riêng tư cũng được.

12. Vì thế ông tưởng tượng rằng có 4 chiều không gian, không phải ba, và tưởng tượng rằng điện từ trường cũng uốn khúc trong chiều không gian thứ tư ấy.

13. Vì vậy, đừng để tư tưởng sai lệch của thế gian khiến bạn lầm tưởng rằng sống theo tiêu chuẩn Kinh Thánh là không bình thường.

14. Ông cũng không tán thành bất kỳ trường phái tư tưởng thuộc học thuyết hay chính trị nào.

15. Anh không muốn mang vác lềnh kềnh.

16. Sau đó không lâu, cuộc đầu tư của ông bị lỗ nặng.

17. Em tưởng anh không còn phê bình kịch nữa.

18. Tuy nhiên, nhiều người cho tư tưởng đó không chắc.

19. Chuyến Tàu Tư Tưởng không chạy khi cô bé ngủ

20. Thế nên, khi chuyển sang tiếng Anh, ông vướng phải nhiều gánh nặng tư tưởng.

21. Anh không muốn mang vác lềnh kềnh

22. Khỉ thật, chúng nó đã đả thông tư tưởng rồi đấy.

23. Đây đã chưa bao giờ là gánh nặng nó phải vác cả.

24. Tao là khuân vác không phải là'Tiểu yêu'

25. Nhưng cậu phải biết, mang Vết Sẹo đồng nghĩa với vác gánh nặng.