Meaning of word thầy u

in Vietnamese dictionary
thầy u
[thầy u ]
xem bố mẹ

Sentence pattern with the word "thầy u"

Below are sample sentences containing the word "thầy u" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "thầy u", or refer to the context using the word "thầy u" in the Vietnamese Dictionary.

1. + 21 Người sẽ đứng trước mặt thầy tế lễ Ê-lê-a-xa, thầy tế lễ sẽ thay mặt Giô-suê cầu hỏi phán quyết của Đức Giê-hô-va qua U-rim.

2. Đạo hàm của e^u là e^u, và nguyên hàm của e^u là e^u.

3. Hẳn U-xa là một người Lê-vi (tuy không phải là thầy tế lễ), nên ông phải là người am hiểu Luật Pháp.

4. U nang ở thận và gan đều là u lành, và các u bạch cầu đều sạch.

5. Hamada là thành viên của U-15 Hoa Kỳ squad, cũng như U-17 và U-18 Nhật Bản.

6. *+ 63 Quan tổng đốc* bảo họ không được ăn các vật rất thánh+ cho đến khi một thầy tế lễ cầu hỏi qua U-rim và Thu-mim.

7. *+ 65 Quan tổng đốc*+ bảo họ không nên ăn các vật rất thánh+ cho đến khi một thầy tế lễ cầu hỏi qua U-rim và Thu-mim.

8. it u keep acting so dorky, u will never get a girfriend

9. mố chữ U

10. U nang phổi.

11. thật u ám

12. Nhưng chắc chắn là những khối u này phát triển thành những khối u to và lở loét như khối u này.

13. Không khối u, không u nang hay nguyên nhân gì rõ ràng cả.

14. Nguyên âm /u/ có dạng chính tả là u thì không bị lược.

15. Không có chiếc nao trong sáu chiếc tàu ngầm Klasse XXIII là U-2321, U-2322, U-2324, U-2326, U-2329 và U-2336 bị đánh chìm bởi tàu của quân Đồng Minh nhưng chúng đã đánh chìm và làm hư hại 5 chiếc tàu khác với tổng lho61i lượng là 14.601 tấn.

16. Sóng U nổi trội.

17. Có một khối u.

18. Tôi luôn u sầu.

19. 2 Tôi có đem theo mấy anhân chứng trung thành để ghi chép, đó là U Ri, thầy tư tế, và Xa Cha Ri, con trai của Giê Bê Rê Kia.

20. Các chữ ghép v-v hoặc u-u W (W w) cũng được sử dụng.

21. Đó là u lành.

22. U Minh Động Phủ.

23. Khu Rùng Âm U.

24. U nang lớn kìa.

25. Thầy Dubon hay thầy "Nước Lèo": Thầy giám thị của trường.