thu ca in Vietnamese

thu ca
danh từ
the song of Autumn

Use "thu ca" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "thu ca" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "thu ca", or refer to the context using the word "thu ca" in the Vietnamese Dictionary.

1. Ban nhạc Gregorian cũng đã thu ca khúc này trong album Masters of Chant Chapter V (2006).

2. Ban nhạc Cornershop thậm chí từng thu ca khúc này theo tiếng Punjab trong album When I Was Born for the 7th Time của họ.

3. Kể từ năm 2009, anh là đạo diễn của loạt chương trình âm nhạc Phật giáo thường niên bao gồm Hương sen màu nhiệm, Hương Thu Ca và Khánh Đản.