tiếng lòng in Vietnamese

tiếng lòng
danh từ
inner voice

Use "tiếng lòng" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "tiếng lòng" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tiếng lòng", or refer to the context using the word "tiếng lòng" in the Vietnamese Dictionary.

1. Có ai ngăn cản được tiếng lòng tôi!...

2. Tôi đã nghe theo tiếng lòng mình và đây chính là nơi mà người bảo vệ đã nói tới chính là trường quay mà tôi có cơ hội