trơ trẽn in Vietnamese

Trơ trẽn nghĩa là không biết ngượng (không biết ngại, không biết dơ, không biết nhục), đến mức lố bịch.
Trơ trẽn được sử dụng để chỉ những người không có liêm sỉ, sẵn sàng làm những hành động mà người khác không dám làm để được lợi cho bản thân.

Use "trơ trẽn" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "trơ trẽn" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "trơ trẽn", or refer to the context using the word "trơ trẽn" in the Vietnamese Dictionary.

1. Trơ trẽn!

2. Câu chuyện của cô trơ trẽn quá.

3. Thằng nhóc bẩn thỉu, trơ trẽn, hỗn xược.

4. Ngươi có bộ mặt trơ trẽn* của người vợ đàng điếm,

5. Và nếu tôi có thể rất trơ trẽn, bị làm mê mẩn.

6. Ông sửng sờ vì ba con người nói dối trơ trẽn trước tòa.

7. Sự giễu cợt tục tĩu là ngôn ngữ trơ trẽn nhằm làm người khác buồn cười.

8. Tôi đã tới đây mà không báo trước, bất ngờ, và còn hơi trơ trẽn nữa.

9. Thật trơ trẽn khi trả tiền cho gái gú, nhưng đây là đẳng cấp thế giới.

10. Như vậy rồi vẫn còn có thể ngẩng cao đầu sống rất tốt, là một kẻ trơ trẽn.

11. Luông tuồng muốn nói đến “phóng túng, bừa bãi, hành vi trơ trẽn hoặc hạnh kiểm dâm dật”.

12. Không có ý trơ trẽn, nhưng hình như tôi đã có hân hạnh gặp hai cô nương ở đâu rồi?

13. Từ Hy Lạp được dịch là “hành vi trâng tráo” có nghĩa là “trơ trẽn, thái quá, xấc xược, dâm dật”.

14. Bản báo cáo này ghi: “Nhiều màn quảng cáo [xổ số] trơ trẽn hướng người ta chú trọng đến vật chất...

15. Luông tuồng (chữ Hy Lạp là a·selʹgei·a) có nghĩa là “dâm loạn; dâm đãng; hành vi trơ trẽn; hạnh kiểm dâm dật”.

16. Tự điển The New Thayer’s Greek-English Lexicon định nghĩa từ Hy Lạp này là “dâm dật... xấu xa nhơ nhuốc, trơ trẽn, trâng tráo”.

17. Không chậm trễ, những kẻ chủ mưu trở lại, và với thái độ trơ trẽn, họ đòi máu của Đa-ni-ên.—Đa-ni-ên 6:14, 15.

18. Chúng chế giễu và khinh bỉ các nhà tiên tri được Đức Chúa Trời sai đến để sửa sai. Chúng lè lưỡi với cử chỉ trơ trẽn và bất kính.

19. Ngay cả sự trơ trẽn và thái độ không ăn năn trên khuôn mặt của họ cũng phơi bày tội lỗi của họ, gớm ghiếc như tội dân thành Sô-đôm vậy.

20. 18 Khi nó hành dâm cách trơ trẽn và phô bày sự trần truồng của mình+ thì ta ghê tởm lìa bỏ nó, như ta đã ghê tởm lìa bỏ chị nó.

21. Và sau khi xong việc với Ophelia, anh ta quay sang mẹ mình bởi vì về cơ bản thì bà đã trơ trẽn yêu chú của anh ta và cả quan hệ tình dục.

22. Để xác định có đúng là tội luông tuồng hay không, trưởng lão cần xem có dấu hiệu của sự trơ tráo, dâm đãng, tục tĩu, trơ trẽn, và trái với thuần phong mỹ tục không.

23. Mặc dù vậy, các con ông đòi nhiều hơn thế, những thông tin giật gân từ báo chí tường thuật rằng "hành động trơ trẽn và tham tàn của bọn họ là vô tiền khoáng hậu".

24. Sự tham lam: Một nhà bỉnh bút của một tờ nhật báo nọ đã viết: “Sự ham tiền trơ trẽn này là đầu mối của hầu hết các khó khăn về mặt đạo-đức trong một quốc-gia”.

25. Ông Tertullian viết: “Chúng tôi không dính díu gì, dù qua lời nói, cách nhìn hay lắng nghe, đến những sự điên cuồng của tiết mục xiếc, sự trơ trẽn của sân khấu, sự man rợ của đấu trường”.

26. Như thế, năm 1945 “con thú sắc đỏ sặm” tượng trưng “từ dưới vực” lên, và mụ dâm phụ tượng trưng là “Ba-by-lôn lớn” lại leo lên lưng nó để ngồi trơ trẽn không biết xấu hổ cho đến nay (Khải-huyền 17: 3, 5, 8).

27. Sách The Encyclopædia Britannica (1878), in lần thứ chín ghi: “Nghiên cứu lịch sử những hội nghị đoàn tuyển chọn Giáo Hoàng, thì người nghiên cứu tin chắc rằng chưa hề có cuộc bầu cử nào mà không bị tai tiếng vì việc buôn bán chức vụ; trong một số lớn các trường hợp, việc buôn bán chức vụ diễn ra trong hội nghị đoàn là sự thực hành trắng trợn nhất, trơ trẽn nhất, và lộ liễu nhất”.

28. Thật thế, cuốn Bách khoa từ điển Anh Quốc (The Encyclopædia Britannica), ấn bản lần thứ chín (1878), ghi nhận: “Một cuộc nghiên cứu về lịch sử các hội đồng bầu cử giáo hoàng khiến nhà nghiên cứu tin chắc rằng chưa hề có lần tuyển chọn nào mà không bị vấy bẩn bởi việc buôn bán chức vụ; trong đa số các trường hợp, việc buôn bán chức vụ diễn ra trong hội đồng bầu cử là thực hành trắng trợn nhất, trơ trẽn nhất và lộ liễu nhất”.